Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Stará Lesná

  Zadávateľ:
Obec Stará Lesná
  Predpokladaná hodnota:
142.952,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 08:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Stará Lesná
IČO: 00326577
Hlavná 29, 05952 Stará Lesná
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík
Telefón: +421 907290909
Email: orimtendersro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5868
Hlavná adresa(URL): http://www.staralesna.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Stará Lesná
Referenčné číslo: SL-432/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
90511000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia elektroodpadu, ako aj vykonávaním triedeného zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce Stará Lesná v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 952,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90500000-2
90510000-5
90511100-3
90511200-4
90512000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Stará Lesná - územie obce Stará Lesná.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia elektroodpadu, ako aj vykonávaním triedeného zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce Stará Lesná v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
142 952,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Splnenie týchto podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) a predložením dokladu - doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje prekladať od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nasledovný doklad:
- doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky /§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO; v rozsahu zápisov v obchodnom alebo v živnostenskom registri SR/.
V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov, použije sa ustanovenie § 37 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Plnenie podmienky vykonania zákazky bude v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 10:00
Miesto: Obec Stará Lesná, Hlavná 29/9, 059 52 Stará Lesná, zasadacia miestnosť.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0, ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta.
3.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://,www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429068, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
4.Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
5.Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. Jednotný európsky dokument a vzor čestného vyhlásenia sú prílohami súťažných podkladov.
6.Predpokladaná hodnota zákazky je vrátane poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov v zmysle platnej legislatívy.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.11.2020