Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová

  Zadávateľ:
Mesto Handlová
  Predpokladaná hodnota:
348.222,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.10.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Handlová
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00318094
Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kadrliaková, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Telefón: +421 902901680
Email: handlova-odpady@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5167
Hlavná adresa(URL): https://www.handlova.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová
Referenčné číslo: 111/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144510-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky s názvom Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová rozdelenej na 4 časti je nákup a dodanie tovarov na miesto určenia:
(i) 1 ks zberového vozidla na zber kuchynského odpadu;
(ii) 400 ks smetných nádob na zber BRKO, 1500 ks nádob na zber kuchynských odpadov pre IBV, 4600 ks košíkov do domácnosti na zber kuchynských odpadov;
(iii) 2 ks hygienizačných kontajnerov;
(iv) 1 ks drviča kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov
minimálne v rozsahu špecifikácie verejného obstarávateľa podľa Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Súčasťou dodávky je zároveň, no nie len, doprava do miesta určenia, zaškolenie obsluhy, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok na bezpečnú prevádzku, uvedenie do prevádzky, dodanie príslušnej dokumentácie vrátane návodov na obsluhu.
Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
348 222,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová
Časť č.: 1 - Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144511-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň Handlová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky s názvom Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová - v časti 1 je nákup a dodanie tovaru na miesto určenia: 1 ks zberového vozidla na zber kuchynského odpadu; minimálne v rozsahu špecifikácie verejného obstarávateľa podľa Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Súčasťou dodávky je zároveň, no nie len, doprava do miesta určenia, zaškolenie obsluhy, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok na bezpečnú prevádzku, uvedenie do prevádzky, dodanie príslušnej dokumentácie vrátane návodov na obsluhu.
Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
100 075,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56.
II.2.14) Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na príslušnú časť predmetu zákazky s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Riadiacim orgánom neumožnia financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

Zmluva na príslušnú časť predmetu zákazky nadobudne účinnosť až po kumulatívnom splnení: (i) odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, (ii) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu tohto verejného obstarávania, bez výhrad poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (iii) zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová
Časť č.: 2 - Nádoby na zber odpadu
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
39234000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň Handlová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky s názvom Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová - v časti 2 je nákup a dodanie tovaru na miesto určenia: 400 ks smetných nádob na zber BRKO, 1500 ks nádob na zber kuchynských odpadov pre IBV, 4600 ks košíkov do domácnosti na zber kuchynských odpadov; minimálne v rozsahu špecifikácie verejného obstarávateľa podľa Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Súčasťou dodávky je zároveň, no nie len, doprava do miesta určenia, zaškolenie obsluhy, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok na bezpečnú prevádzku, uvedenie do prevádzky, dodanie príslušnej dokumentácie vrátane návodov na obsluhu.
Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 155,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na príslušnú časť predmetu zákazky s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Riadiacim orgánom neumožnia financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

Zmluva na príslušnú časť predmetu zákazky nadobudne účinnosť až po kumulatívnom splnení: (i) odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, (ii) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu tohto verejného obstarávania, bez výhrad poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (iii) zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová
Časť č.: 3 - Hygienizačný kontajner
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň Handlová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky s názvom Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová - v časti 3 je nákup a dodanie tovaru na miesto určenia: 2 ks hygienizačných kontajnerov; minimálne v rozsahu špecifikácie verejného obstarávateľa podľa Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Súčasťou dodávky je zároveň, no nie len, doprava do miesta určenia, zaškolenie obsluhy, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok na bezpečnú prevádzku, uvedenie do prevádzky, dodanie príslušnej dokumentácie vrátane návodov na obsluhu.
Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
112 667,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na príslušnú časť predmetu zákazky s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Riadiacim orgánom neumožnia financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

Zmluva na príslušnú časť predmetu zákazky nadobudne účinnosť až po kumulatívnom splnení: (i) odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, (ii) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu tohto verejného obstarávania, bez výhrad poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (iii) zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová
Časť č.: 4 - Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň Handlová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky s názvom Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová - v časti 4 je nákup a dodanie tovaru na miesto určenia: 1 ks drviča kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov; minimálne v rozsahu špecifikácie verejného obstarávateľa podľa Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Súčasťou dodávky je zároveň, no nie len, doprava do miesta určenia, zaškolenie obsluhy, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok na bezpečnú prevádzku, uvedenie do prevádzky, dodanie príslušnej dokumentácie vrátane návodov na obsluhu.
Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
83 325,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na príslušnú časť predmetu zákazky s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Riadiacim orgánom neumožnia financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

Zmluva na príslušnú časť predmetu zákazky nadobudne účinnosť až po kumulatívnom splnení: (i) odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, (ii) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu tohto verejného obstarávania, bez výhrad poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (iii) zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač môže preukázať podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. V súlade s ust. § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu využitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:
-podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. v rozsahu podľa ust. § 10 ods. 4 zákona o registri trestov.
Ak v prípade technických problémov nebude možné získať dokumenty uvedené v bode 2. z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie príslušného dokumentu (v prípade, ak uchádzač nebude zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo ak nepredloží jednotný európsky dokument).

3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní ak ide o tovar, ktorý sa má dodať vzorkami, opismi alebo fotografiami.

Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní:

(I) Uchádzač predloží opis ponúkaného tovaru pre príslušnú časť predmetu zákazky. V opise ponúkaného tovaru uchádzač uvedie obchodné označenie/ výrobcu, modelového typu výrobku, technické parametre tovaru, prípadne ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na jednotlivé technické parametre uvedené vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pre príslušnú časť predmetu zákazky. Podkladom pre opis ponúkaného tovaru sú Formuláre č 12 až 15 Zoznam technických parametrov ponúkaného tovaru pre jednotlivé časti predmetu zákazky, uvedené vo Zväzku V Formuláre k ponuke.

(II) Uchádzač zároveň predloží vyobrazenie ponúkaného tovaru (fotografiu, technický nákres, prípadne priamy webový odkaz na ponúkaný tovar s jeho grafickým vyobrazením).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2020 12:00
Miesto: Zasadacia miestnosť v sídle verejného obstarávateľa: MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Účasť na otváraní ponúk bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
V súlade s ust. § 66 ods. 7 (druhá veta) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
Elektronická aukcia sa nepoužije.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži sa bude v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej ako IS EVO) (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/ alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

Verejný obstarávateľ je oprávnený doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky.
Časť 1 Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu: 2.000,00 EUR
Časť 2 Nádoby na zber odpadu: 1.000,00 EUR
Časť 3 Hygienizačný kontajner: 2.000,00 EUR
Časť 4 Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov: 1.500,00 EUR
Ak uchádzač predkladá ponuku na všetky časti zákazky, vyžaduje sa zloženie zábezpeky na každú časť samostatne.
Bližšie informácie o zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ je oprávnený zmeniť pôvodne plánovaný spôsob (ako aj termín) otvárania ponúk s predpokladanou osobnou účasťou uchádzačov v sídle verejného obstarávateľa na on-line sprístupnenie v závislosti od vývoja situácie nadväzujúcej na opatrenia týkajúce sa zákazov, resp. obmedzovania návštev. O takomto rozhodnutí bude verejný obstarávateľ informovať záujemcov/ uchádzačov prostredníctvom IS EVO a zverejní takúto informáciu aj vo svojom profile.

Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.10.2020