Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA

  Zadávateľ:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
  Predpokladaná hodnota:
879.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 52757056
Tuhárske námestie 886/10, 98401 Lučenec
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Vašičková
Telefón: +421 949014595
Email: jana.vasickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20305
Hlavná adresa(URL): https://www.zssharmonia.sk/kontakt/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Zariadenie sociálnych služieb
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA
Referenčné číslo: ID 1516
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na trinásť samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Jogurty
5. Bravčové mäso
6. Hovädzie mäso
7. Mäsové výrobky
8. Mrazené mäso
9. Mrazené ryby
10. Mrazené polotovary
11. Cestoviny
12.Trvanlivé potraviny
13. Vajcia
14. Zákusky
15. Bryndza

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Súčasťou tejto výzvy je aj príloha č. 1 Špecifikácia cien a položiek, ktorá obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú ucelenú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok VO.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody (ďalej len zmluva) medzi verejným obstarávateľom a tromi úspešnými uchádzačmi v každej časti zákazky. Zmluva bude uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31. 12. 2022 alebo do vyčerpania limitu 879 000,00 € bez DPH podľa toho, čo nastane skôr. Jednotlivé zákazky budú zadávané na základe elektronických objednávok.

Zabezpečením dopravy sa rozumie doprava tovaru na miesto plnenia určeného verejným obstarávateľom.
Zabezpečením vykládky sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom.

Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Špecifikácia položiek a požiadaviek tejto Výzvy sú orientačné predpokladané množstvá spotrebované do 31.12.2022.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
879 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 15
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Ovocie a zelenina
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03200000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -ovocia a zeleniny, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný.
Verejný obstarávateľ požaduje I. triedu kvality.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Chlieb a pečivo
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15810000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -chleba a pečiva, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný.
Verejný obstarávateľ požaduje I. triedu kvality.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
116 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -mlieka a mliečnych výrobkov, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný.
Verejný obstarávateľ požaduje I. triedu kvality.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
133 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Jogurty
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15551300-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -jogurtov, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný.
Verejný obstarávateľ požaduje I. triedu kvality.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Bravčové mäso
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15113000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín - čerstvého bravčového mäsa, vrátane dopravy do miesta dodania . Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
75 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Hovädzie mäso
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15111100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín - čerstvého hovädziehoo mäsa, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo
vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Mäsové výrobky
Časť č.: 75000
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -mäsových výrobkov, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej
norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
75 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Mrazené mäso
Časť č.: 7.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín - mrazeného mäsa, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej
norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
68 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 9
II.2.1) Názov
Mrazené ryby
Časť č.: 9.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín - mrazeného rybieho mäsa, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo
vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 10
II.2.1) Názov
Mrazené polotovary
Časť č.: 10.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín - hlbokozmrazených výrobkov, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo
vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 11
II.2.1) Názov
Cestoviny
Časť č.: 11.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15850000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín - cestovín, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme,
tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 12
II.2.1) Názov
Trvanlivé potraviny
Časť č.: 12.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -trvanlivých potravín, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme,
tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
175 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 13
II.2.1) Názov
Vajcia
Časť č.: 13.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -vajec, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme,
tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 14
II.2.1) Názov
Zákusky
Časť č.: 14.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15812200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -zákuskov, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme,
tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
Časť: 15
II.2.1) Názov
Bryndza
Časť č.: 15.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA , Tuhárske námestie 886/10, 984 03 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín -bryndze, vrátane dopravy do miesta dodania. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme,
tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 45
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 09:30
Miesto: Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom COVID-19 a odporučením Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.marca 2020 bude otváranie ponúk prostredníctvom systému JOSEPIHNE prebiehať on-line sprístupnením. Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky budú sprístupnené týmto uchádzačom po lehote na otváranie ponúk a po otvorení ponúk komisiou. Uchádzači budú môcť vstúpiť do on-line prostredia pre sprístupnenie na totožnom mieste, ako predložili svoju ponuku (v totožnej záložke). Všetky prístupy do on-line prostredia budú zaprotokolované a automaticky logované do protokolu systému JOSEPHINE.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.10.2020