Nákup autobusov ARRIVA Nové Zámky, a. s. – 10,5 m

  Zadávateľ:
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.404.708,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.11.2020 08:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36545317
Považská 2, 94001 Nové Zámky
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Segíňová, PhD.
Telefón: +421 35903736653
Email: verejneobstaravanie.arrivanovezamky@arriva.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.e-lena.sk/profil/36545317
Hlavná adresa(URL): https://arriva.sk/nove-zamky/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
akciová spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
verejná doprava
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup autobusov ARRIVA Nové Zámky, a. s. – 10,5 m
II.1.2) Hlavný kód CPV
34121100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.
Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č. 8 Podrobná technická špecifikácia autobusov súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 404 708,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34121400-5
50100000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.
Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č. 8 Podrobná technická špecifikácia autobusov súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Celková cena za dodanie stanoveného počtu nových autobusov
Relatívna váha: 77
Názov: Celková cena za ostatných tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov
Relatívna váha: 3
Názov: Spotreba paliva v l/100KM
Relatívna váha: 20
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 404 708,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302011Y149
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.11.2020 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.11.2020 08:15
Miesto: ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online na www.e-lena.sk ako aj na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa a v termíne uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA. na portáli www.e-lena.sk.

3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz "mám záujem" pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. Ponuka musí byt vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 150 000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedene v súťažných podkladoch.

7. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné absolvovať aj bez nutnosti fyzickej účasti na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. zverejni obchodne názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

8. Elektronická aukcia bude použitá.

9. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

10. Zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania ELENA

11. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.

12. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: 3.1Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku musí uchádzač predložiť vždy na celý predmet zákazky, bez rozdelenia na časti. Obstarávané tovary a služby nie sú univerzálneho charakteru, ale sú neoddeliteľne spojené s konkrétnou značkou vozidiel, napríklad práva na udelenie/zverenie autorizovaného servisu udeľuje výrobca vozidiel, podobne aj licenciu na diagnostiku.
Ak by verejný obstarávateľ pristúpil na obstaranie týchto tovarov a služieb zvlášť, mohol by to realizovať až po určení úspešného uchádzača na dodanie vozidiel, avšak takto by sa dostal do situácie tzv. vendor lock-in, t.j. bol by závislý využívať výlučne služby/výrobky konkrétneho výrobcu. Taktiež môže dôjsť k situácii, keď uchádzač ponúkne vozidlá za nižšie ceny aby uspel v súťaži, následne tovary a služby ocení vyššími cenami v konečnom dôsledku za celok zaplatí verejný obstarávateľ viac ako keby vybral iného dodávateľa. Biznisový model verejného obstarávateľa je založený na tom, že opravy a údržby vozidiel vykonáva prostredníctvom svojej servisnej organizácii, tým pádom je nevýhodné obstarávať vozidlá ktoré by následne nemohol servisovať prostredníctvom tejto spoločnosti z dôvodu, že výrobca vozidiel následne odmietne poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné tovary a služby.
Z týchto dôvodov verejný obstarávateľ považuje dodanie vozidiel a tovarov a služieb za jeden balík/celok. Podrobnejšie viď. časť A.1 , Bod 3 súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2020