Kanalizácia IŽOP

  Zadávateľ:
Mesto Veľký Meder
  Predpokladaná hodnota:
3.062.898,57 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.10.2020
  Dátum zverejnenia:
30.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Veľký Meder
IČO: 00305332
Komárňanská 207/9 , 93201 Veľký Meder
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@cepartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kanalizácia IŽOP
Referenčné číslo: Veľký Meder_2020_kanal
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Navrhovaná stavba rieši výstavbu verejnej kanalizácie v meste Veľký Meder v mestskej časti Ižop.. Jedná sa o vybudovanie kanalizačných stôk, kanalizačných prečerpávacích staníc s výtlakmi a kanalizačných prípojok pre jednotlivé nehnuteľnosti. Gravitačné stoky budú vybudované z korugovaného PVC DN 315, 250 mm v celkovej dĺžke 3311,8 m. Výtlačné potrubia z prečerpávacích staníc budú z HDPE DN , 90, 75, 63 mm v celkovej dĺžke 147,8 m.
Výstavba verejnej kanalizácie je potrebná z dôvodu, že aglomerácie nad 2000 EO mali mať vybudovanú verejnú kanalizácia do konca roka 2014. V súčasnej dobe v mestskej časti Ižop neexistuje verejná kanalizácia a splaškové odpadové vody sú zachytávané v žumpách. Tieto žumpy však v mnohých prípadoch nespĺňajú kritéria, ktoré by mali zabezpečovať ochranu podzemných vôd.
Návrh trasy kanalizácií minimalizuje extrémne výkopové práce.
Situovanie kanalizácie a výtlakov bude v krajnici existujúcich komunikácií a v zelenom páse. Prevedenie projekčných prác je uskutočnené podľa skutočného stavu záujmového územia.
Stoková sieť križuje niektoré inžinierske siete a ich prípojky. Projekt stavby bol spracovaný tak, aby všetky známe križovania boli v súlade s STN 73 005- Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu
zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 062 898,57 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie Mesta Veľký Meder
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 062 898,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle
§ 32, ods. 2:

Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
I. podľa odseku 2, písm. a) ZVO:
a) výpis z registra trestov fyzickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.
b) výpis z registra trestov právnickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
II. podľa odseku 2, písm. e) ZVO t.j. výpis z Obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods.1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.

Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa, Likvidity 2. stupňa a Likvidity 3. stupňa a podľa § 33 v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z. zadefinovaný ukazovateľ Index N05.
Preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.
b)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR a fyzických osôb SZČO verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 3. stupňa: rovná alebo vyššia ako 1,5.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. 1, písm. b), podľa § 34, ods. 1, písm. g), podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona č.
343/2015 Z. z..
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením dokladov požadovaných v bode:
1. Podľa § 34, ods. 1 písm. b) ZVO
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
4.Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky ( rekonštrukcia alebo výstavba kanalizácie) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 3.000.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom zároveň preukáže, že má:
a)1 referenciu v minimálnej hodnote 1.500.000,00 EUR bez DPH ( rekonštrukcia alebo výstavba kanalizácie)
b)pričom súčasťou uvedených uskutočnených stavebných prác bolo: zrealizovaných minimálne 3.000 bm kanalizačného potrubia DN 300 v rámci 1 stavebnej zákazky, zrealizovaných minimálne 180 ks kanalizačných domových odbočiek v rámci 1 stavebnej zákazky, zrealizovaných minimálne 140 bm výtlačného potrubia v rámci 1 stavebnej zákazky, zrealizovaných minimálne 5 ks čerpacích staníc v rámci 1 stavebnej zákazky
Minimálna požiadavka uvedené v bode b) nemusí byť preukázaná v jednej stavebnej zákazke, t.j. v referencii
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia:
1)Stavbyvedúci 1 osoba
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia kanalizácií) v kumulatívnej hodnote 3.000.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby a/alebo potrubné, energetické a iné líniové stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne informácie uvedené v Časti A.2 Súťažné podklady Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
2)Autorizovaný geodet 1 osoba
Riadiaci zamestnanec Autorizovaný geodet musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti uskutočňovania priestorových vytyčovaní a porealizačných zameraní v kumulatívnej hodnote projektov 3.000.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti: doklad o oprávnení na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentný doklad.
c)Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne informácie uvedené v Časti A.2 Súťažné podklady
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3) Autorizovaný inžinier 1 osoba
Riadiaci zamestnanec Autorizovaný inžinier musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti projektovania vodohospodárskych stavieb v kumulatívnej hodnote projektov 3.000.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI pre výkon komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva s odborným zameraním na inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne informácie uvedené v Časti A.2 Súťažné podklady
4) Technik BOZP 1 osoba
Riadiaci zamestnanec Technik BOZP musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna prax v pozícii Technik BOZP v rámci organizácie, riadenia a koordinácie stavebných prác na zrealizovaných stavbách, na ktorých pôsobil v pozícii Technik BOZP, pričom v životopise preukáže minimálne dve praktické skúsenosti na pozícii Technik BOZP pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii kanalizácií.
b)doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik ( ABT) alebo ekvivalentný doklad
c)Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne informácie uvedené v Časti A.2 Súťažné podklady
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO:
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (3) [podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 ZVO]: Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz.
Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
4..Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona:
Minimálna požadovaná úroveň podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona:
Kolesové rýpadlo/nakladač minimálne 4 ks
Hutniace dosky nosnosť min. 300 ks minimálne 2 ks
Nákladné auto s hydraulickou rukou minimálne 1 ks
Nákladné auto sklápač S3 minimálne 2 ks
Systém na paženie výkopov minimálne 1 ks
Súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti tesniace vaky, manometer, kompresor minimálne 1 súprava Náhradný zdroj minimálne 1 súprava
Inšpekčná zostava na monitoring potrubia minimálne 1 ks
Pretláčacia súprava na realizáciu bezvýkopovej technológie minimálne 1 ks
Autodomiešavač minimálne 1 ks
Zvárací agregát na plastové potrubia minimálne 1 ks

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 14:00
Miesto: Consulting & Education Partners, s.r.o. Košická 56, 821 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Účasť uchádzača je upravená v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
3.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
4.Podmienky zádržného- viď ZoD.
5. Požaduje sa zábezpeka: výška zábezpeky: 90.000,00 . Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
6. Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť dokumenty špecifikované v časti B.1 SP
7. Odkladacia podmienka účinnosti ZoD viď ZoD
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.10.2020