IKT pre potreby SOŠ Technická Košice

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
  Predpokladaná hodnota:
120.634,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
IČO: 00893340
Kukučínova 23 , 04001 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Priadková
Telefón: +421 918566382
Email: lucia.priadkova@ultimaratio.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1765
Hlavná adresa(URL): https://soskuke.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , , 82103 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Priadková
Telefón: +421 918566382
Email: lucia.priadkova@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://pluto.ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
IKT pre potreby SOŠ Technická Košice
Referenčné číslo: CUR000171
II.1.2) Hlavný kód CPV
30236000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je kúpa IKT vybavenia pre Strednú odbornú školu technickú Kukučínovu v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve
časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
120 634,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zariadenia (pre 3D výučbu)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30236000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Grafická stanica - 3D učebňa - 17 ks
Monitor 3D učebňa - 17ks
VR zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom 3D učebňa - 17ks
Ovládač pomocou gest rúk 3D učebňa - 17ks
Server - 1ks

Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
40 244,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 2
II.2.1) Názov
Aktívne sieťové prvky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32422000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Switch 3D učebňa - 1ks
Rozvádzacia skriňa 3D učebňa - 1ks
Sieťový kábel 3D učebňa - 150m

Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
483,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 3
II.2.1) Názov
Softvér (pre 3D výučbu)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48190000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
3D modely - spracovanie dreva - 800ks
3D modely - energetické zariadenia budov - 800ks
Program 3D žiak - 16ks
Program 3D učiteľ - 2ks
Interaktívna 3D VR aplikácia - energetické zariadenia budov - 16ks
Interaktívna aplikácia na obrábanie - 16ks

Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
79 896,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s §112 ods. 4 ZVO vyžaduje:

a) predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
b) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

3) Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo
čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.11.2020 10:00
Miesto: Ultima Ratio, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Všetky časti predmetu zákazky sa budú otvárať v tom istom termíne.
Ďalšie informácie sú uvedené v časti IV.3.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií
nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde ku schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.

5) Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného audiu Riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6) V súlade s §114 ods. 7 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 až 14 na viac ako 10 pracovných dní.

7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020