Nábytok

  Zadávateľ:
Stredná zdravotnícka škola
  Predpokladaná hodnota:
185.761,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná zdravotnícka škola
IČO: 00607371
Daxnerova 6, 91791 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Lacenová
Telefón: +421 335914171
Fax: +421 335914142
Email: ivanalacenova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1334
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1334
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia zriadená vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nábytok
II.1.2) Hlavný kód CPV
39000000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Nákup a zhotovenie nábytku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
185 761,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Školský nábytok
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39120000-9
39110000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Názov položky/Počet kusov:
1.1. Špeciálny žiacky počítačový stôl so zabudovanou elektroinštaláciou/12;
1.2. Stolička školská s výklopným pultíkom/44;
1.3. Uzamykateľná knižnica/4;
1.4. Taburetka/36;
1.5. Stolička školská/188;
1.6. Učiteľská stolička/14;
1.7. Dvojmiestny žiacky stôl/74;
1.8. Žiacka lavica jednomiestna/16;
1.9. Stôl pre učiteľa - katedra jednozásuvková/14;
1.10. Stôl do knižnice/študovne/6;
1.11. Stolička do študovne/12;
1.12. Šatňová lavica s operadlom a vešiakmi - šírka 2 m/3;
1.13. Šatňová lavica s operadlom a vešiakmi - šírka 1,5 m/6;
1.14. Šatňová lavica s operadlom a vešiakmi - šírka 1 m/2;
1.15. Zrkadlo/3.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
25 714,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP 2014-2020: Férová škola, číslo ITMS2014+: 302021K273
Časť: 2
II.2.1) Názov
Biely nábytok
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39122000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Názov položky/Počet kusov:
2.1. Závesné vitríny policové, v strede plné dvierka s úchytkami a zámkom/1;
2.2. Policový systém s dvierkami a úchytkami v dolnej časti/2;
2.3. Skriňa s dvojkrídlovými dverami so zámkom/6;
2.4. Policový systém s dvierkami a úchytkami v dolnej časti/1;
2.5. Komoda s dvierkami na kolieskach/1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 720,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP 2014-2020: Férová škola, číslo ITMS2014+: 302021K273
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kuchynské linky a vitríny
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39141000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Názov položky/Počet kusov:
3.1. Kuchynská linka 1 /1;
3.2. Kuchynská linka 2 /1;
3.3. Kuchynská linka 3/1;
3.4. Mobilný ostrov/3;
3.5. Skrinka vysoká vitrína (prípravovňa)/20;
3.6.Skrinka vysoká dvojdverová (zostava presklených vitrín)/12.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
29 524,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP 2014-2020: Férová škola, číslo ITMS2014+: 302021K273
Časť: 4
II.2.1) Názov
Zariadenie internátu
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39143110-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Názov položky/Počet kusov:
4.1. Písací stôl - bezbariérový/4;
4.2. Skriňa bezbariérová 1/1;
4.3. Skriňa bezbariérová 2/1;
4.4. Chodbová zostava bezbariérová/2;
4.5. Posteľ s roštom a zadným čelom/4;
4.6. Kontajner - komoda so 4 zásuvkami/4;
4.7. Nočný stolík/4;
4.8. Posteľ s roštom a zadným čelom, s výsuvným úložným priestorom/50;
4.9. Vešiaková stena/10;
4.10. Písací stôl - žiak 1/40;
4.11. Písací stôl - žiak 2/10;
4.12. Šatníková skriňa - žiak/50;
4.13. Nástenná skrinka/50.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
87 910,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP 2014-2020: Férová škola, číslo ITMS2014+: 302021K273
Časť: 5
II.2.1) Názov
Laboratórny nábytok
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39181000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Názov položky/Počet kusov:
5.1. Laboratórny stôl stredový /1;
5.2. Laboratórny stôl jednostranný, šírka 450 cm/1;
5.3. Laboratórny stôl jednostranný, šírka 250 cm/1;
5.4. Laboratórny stôl jednostranný, šírka 100 cm/1;
5.5. Laboratórny pracovný stôl, šírka 120 cm /1;
5.6. Skriňa laboratórna s nadstavcom, čiastočne presklená, uzamykateľná/4;
5.7. Laboratórna skriňa uzamykateľná/3;
5.8. Laboratórny stôl, šírka 120 cm/4;
5.9. Laboratórna skrinka, šírka 120 cm, posuvné dvere/1;
5.10. Laboratórna skriňa, šírka 100 cm, posuvné dvere/2;
5.11. Laboratórny stôl pod vodný kúpeľ/1;
5.12. Laboratórny stôl pre telesne handikepovaného/1;
5.13. Laboratórny stôl, šírka 120 cm, klasický/3;
5.14. Laboratórny stôl, šírka 100 cm, klasický/2;
5.15. Stôl pod sušiareň/2;
5.16. Stôl na prípravu preparátov/2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Kvalita
Relatívna váha: 70

Cena
Relatívna váha: 30
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 557,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP 2014-2020: Férová škola, číslo ITMS2014+: 302021K273
Časť: 6
II.2.1) Názov
Sedenia
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39113000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Názov položky/Počet kusov:
6.1. Sedenie do odborných učební medicínskych predmetov 1/1;
6.2. Sedenie do odborných učební medicínskych predmetov 2/1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 334,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP 2014-2020: Férová škola, číslo ITMS2014+: 302021K273
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Preukazovanie splnenia: doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a doloženým čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podmienky vyplývajú z § 112 ods. 4 písm. a zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžadujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Systém elektronického verejného obstarávania: www.evo.gov.sk (podrobné informácie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html). Aukčným kritériom v častiach 1, 2, 3, 4, 6 je cena každej položky, pričom vyhodnocovať sa bude cena celkom. Aukčným kritériom v časti 5 je cena celkom. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2020 10:15
Miesto: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020