Mestská športová hala v Bardejove – rekonštrukcia

  Zadávateľ:
Mesto Bardejov
  Predpokladaná hodnota:
2.277.450,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.09.2020
  Dátum zverejnenia:
02.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Bardejov
IČO: 00321842
Radničné námestie 16, 08580 Bardejov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Grus
Telefón: +421 544862151
Email: miroslav.grus@bardejov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.bardejov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO: 46862439
Ul. 1.mája 709 , 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Ivana Kredatusová
Telefón: +421 914141170
Email: ivana.kredatusova@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Mestská športová hala v Bardejove – rekonštrukcia
Referenčné číslo: ID-0107
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212225-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly Mier, ktorá sa nachádza na námestí SNP v Bardejove.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 277 450,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212224-2
45321000-3
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky je katastrálne územie Bardejov námestie SNP, Parcela: 1002/3, 1002/4, 1002/14, 1002/20, 1002/21.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly Mier, ktorá sa nachádza na námestí SNP v Bardejove. Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy haly, opravu južnej pavlače a obnovu niektorých vnútorných priestorov, konkrétne priestor hracej plochy, vstupný priestor na 1.PP, WC pre návštevníkov na 1.PP, vytvorenie WC pre imobilných na 1.NP a prestavbu hodinárstva na verejné WC. Súčasťou riešenia obnovovaných a rekonštruovaných časti objektu sú aj SMART prvky a technológie osadené v niektorých ich častiach.

Rekonštrukcia je rozdelená na dve etapy.

Prvá etapa pozostáva z nasledovných stavebných prác:
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA - časť 1
-REKONŠTRUKCIA FASÁDY - (FASÁDNY OBKLAD + ZATEPLENIE)
-PRESKLENNÉ STENY + OKNÁ A DVERE
-OPRAVA STRECHY - ZATEPLENIE
-AKUSTICKÝ PODHĽAD
-ELI - BLESKOZVOD

Druhá etapa pozostáva z nasledovných stavebných prác:
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA - časť 2
-ÚPRAVA INTERIÉR. PRIESTOROV 1.PP + WC PRE IMOB. 1.NP LÁTKOVÉ TIENIACE ROLETY INTER. V HALE
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA - časť 3
-OPRAVA TERASY, BETÓNOVÉHO ZÁBRADLIA A SCHODOV
-TRIBÚNA + AKUSTICKÝ OBKLAD STIEN
-OPRAVA SCHODOV + RAMPA PRE IMOBILNÉHO
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA - časť 4
-WC VO VSTUPNEJ HALE
-VEREJNÉ WC
-KIOSKY VO VSTUPNEJ HALE
-PRIESTOR NA PRENÁJOM NA TERASE
-ELI ROZVODY A OSVETLENIE
-VÝMENA INTERIÉR. ZÁBRADLIE V HALE
-VÝMENA ŠPORTOVEJ PODLAHY
-CCTV
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Celková cena za predmet obstarávania (EUR bez DPH)
Relatívna váha: 70
Názov: Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska (v kalendárnych dňoch)
Relatívna váha: 20
Názov: Spotreba elektrickej energie systémom osvetlenia hracej plochy pri plnom výkone osvetľovacích zdrojov za hodinu (v kWh)
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 277 450,68 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 60 000,- EUR
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2)Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledovných dokladov:
1.1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

1.2.) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

2.) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

3.) Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

4.) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

5.) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania (bod VI.5 Výzvy na predkladanie ponúk).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Predložený zoznam stavebných prác bude obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
- sídlo objednávateľa,
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.

Uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky minimálne v hodnote 4 500 000,- € bez DPH súhrnne za predchádzajúcich päť rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna z predložených referencií bude v hodnote 1 000 000,- € bez DPH.
Za rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky sa budú považovať stavebné práce súvisiace s realizáciou stavebných prác na stavbe hál/štadiónov.

1.2 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Zo záujemcom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé:
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením profesijných životopisov alebo ekvivalentným dokladom
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u týchto osôb preukáže predložením profesijných životopisov, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého zo záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (životopis) alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky,
- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu príslušného riadiaceho zamestnanca,
- prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky nasledovne: a) minimálne 6-ročnú odbornú prax v oblasti riadenia stavby vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom príslušnej osoby alebo ekvivalentným dokladom).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa úspešný uchádzač zaväzuje na dobu realizácie diela, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. minimálne päť nezamestnaných osôb z prostredia marginalizovanej rómskej komunity.
Uvedenú povinnosť preukáže predložením dokumentov (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 10:00
Miesto: Ultima Ratio, s.r.o.
Ul. 1 mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ods. 1, písm. d) ZVO uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 ZVO na viac ako 10 pracovných dní.

4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.09.2020