Rekonštrukcia frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na KS01 v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL

  Zadávateľ:
eustream, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 13:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.09.2020
  Dátum zverejnenia:
30.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
eustream, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35910712
Votrubova 11/A , 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Repa
Telefón: +421 262507167
Email: jan.repa@eustream.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10199
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.eustream.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na KS01 v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL
Referenčné číslo: 20-0145-VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
76000000-3
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
KA06-7 - Pre plynárenský priemysel
ME02-1 - Zemný plyn
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukica frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na Kompresorovej
stanici KS01 Veľké Kapušany v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia (úprava) 3 ks frekvenčných meničov (FM) na elektrosústrojoch ES1, ES2, ES3 (každý
s výkonom 25 MW) na Kompresorovej stanici 01 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako "KS01") vrámci projektu
výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej
ako "SK-PL").
Úprava zahŕňa pre každý ES najmä, nie však výlučne:
a) Dodanie príslušnej konštrukčnej dokumentácie a realizačnej projektovej dokumentácie úprav FM v zmysle
platných právnych predpisov (najmä, ale nie výlučne vyhlášky 508/2009 Z.z) a zabezpečenie jej osvedčenia
autorizovanou osobou v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.;
b) Úpravu FM, ktorá zahŕňa najmä (ale nie výlučne) nasledovné činnosti:
(i) Výmena existujúcich dosiek plošných spojov Siemens riadiacej elektroniky tyristorov na ES;
(ii) Výmena vane zemnej optoelektroniky na ES;
(iii) Dodanie novej sady optických káblov;
(iv) Úprava hardvéru mikroprocesorového regulátora FM na ES;
(v) Výmena prepojovacích káblov medzi regulačnou skriňou MODULEX XX12 a meničovými zostavami
VYTYRUS;
(vi) Úprava softvéru mikroprocesorového regulátora FM;
(vii) Úprava vnútorných obvodov regulačnej skrine MODULEX XX12;
(viii)Výmena pôvodných olejových kondenzátorov RC členov;
(ix) Diagnostika, modifikácia a nastavenie FM;
c) Uvedenie diela do prevádzky;
d) Vykonanie 72 hodinového testu ES;
e) Dodanie kompletnej dokumentácie diela;
f) Zaškolenie pracovníkov obsluhy ES objednávateľa;
Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch, a v jej prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: INEA/CEF/ENER/M2016/1291691 číslo: 6.2.1-0019-SKPL-W-M-16.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti a spôsob ich preukázania je bližšie uvedený v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 13:05
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady na splnenie podmienok účasti vydané uchádzačovi v inom členskom štáte v súlade s platnými právnymi predpismi tohto členského štátu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.09.2020