Šaľa OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
161.823,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 11:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Matejovič
Telefón: +421 961305443
Email: mpeter.matejovic@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.minv.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Šaľa OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Referenčné číslo: OVO_ZsNH_05/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216111-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ v Šali v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Predmetom stavebných prác je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu búracie práce, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy s novou PVC krytinou, výmena nevymenených otvorových konštrukcií a garážových brán, rekonštrukcia zdroja tepla kotolne, výmena rozvodov UK a radiátorov, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, výmena svetelných zdrojov a bleskozvodu a tiež vybudovanie WC pre imobilných a bezbariérového prístupu do budovy šikmou schodiskovou plošinou. Súčasťou výstavby je tiež obnova značne poškodených vonkajších vstupných schodísk do objektu a ich následná ochrana pred vplyvmi poveternosti prekrytím. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Obvodné oddelenie Policajného zboru
SO 02 Bezbariérový vstup
SO 03 Bezbariérové WC
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.
Realizácia stavebných prác bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane:
a)zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
b)vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu,
c)zabezpečenia dočasného dopravného značenia,
d)dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) vyhotoveniach,
e)vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
f)vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
g)dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,
h)dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,
i)vypracovania prevádzkového poriadku kotolne v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
j)zabezpečenia rozboru pitnej vody v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
k)zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
l)dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
m)dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
161 823,70 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 v platnom znení
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 11:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie informácie, vrátane príloh (formulárov) sú zverejnené vo Výzve na predloženie ponuky na stránke MV SR:
https://www.minv.sk/?jednoduche-zakazky&sprava=sala-oo-pz-rekonstrukcia-a-modernizacia-objektu
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2020