Rámcové zmluvy na generálne opravy plynových generátorov LM2500DLE a LM2500+DLE

  Zadávateľ:
eustream, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2020 12:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.08.2020
  Dátum zverejnenia:
24.08.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
eustream, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35910712
Votrubova 11/A , 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Lenka Gažová
Telefón: +421 262507147
Email: lenka.gazova@eustream.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10199
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.eustream.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rámcové zmluvy na generálne opravy plynových generátorov LM2500DLE a LM2500+DLE
Referenčné číslo: 19-0085-VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
50530000-9
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
ME02-1 - Zemný plyn
KA06-7 - Pre plynárenský priemysel
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uzavretie rámcových zmlúv na 2 hlavné opravy plynových generátorov LM2500+DLE a 1 strednú opravu LM2500DLE, ktoré sa plánujú realizovať v horizonte najbližších piatich rokov.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Plnenie sa uskutoční v opravárenskom závode zhotoviteľa.
Dodávka bude na Kompresorovú stanicu 01 Veľké Kapušany, Slovensko alebo na Kompresorovú stanicu 03 Veľké Zlievce, Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania
Stredná oprava zahŕňa opravu horúcich častí plynového generátora (t.j. spaľovacej komory a statorových aj rotorových lopatiek prvého aj druhého stupňa vysokotlakovej turbíny), rozšírenú o kontrolu a prípadnú opravu axiálnych kompresorov (najmä lopatky a ložiská axiálneho kompresora, systém VSV a prevodovka pomocných pohonov) v závislosti od výsledkov vstupnej inšpekcie každého plynového generátora.

Hlavná oprava navyše zahŕňa aj hlavnú opravu alebo výmenu spaľovacej komory, opravu alebo výmenu prvého a druhého stupňa statorových aj rotorových lopatiek vysokotlakovej turbíny, repasiu premixerov palivového plynu, hlavnú opravu mazacieho a odsávacieho olejového čerpadla, hlavnú opravu VSV systému, hlavnú opravu rotora a statora axiálneho kompresora, hlavnú opravu predného, stredného a zadného rámu plynového generátora, hlavnú opravu vstupnej a pomocnej prevodovky, ako aj prípadné opravy ďalších komponentov podľa výsledkov vstupnej inšpekcie každého plynového generátora .

Súčasťou strednej opravy a hlavných opráv plynového generátora je aj jeho vstupná inšpekcia, na základe ktorej sa stanoví skutočný rozsah opravy, nakoľko pred touto inšpekciou nie je možné presne určiť celý rozsah opravy.

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Dátum začatia: 30.09.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní- verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Počas platnosti rámcových zmlúv sa budú stredná oprava a hlavné opravy plynových generátorov zadávať individuálne ako čiastkové zmluvy na základe rámcovej zmluvy a na základe opätovného otvárania verejnej súťaže prostredníctvom tzv. elektronických dopytov realizovaných cez elektronický portál (bližšie špecifikovaný v bode 9 Súťažných podkladov) medzi dodávateľmi, s ktorými budú uzatvorené rámcové zmluvy. V rámci elektronického dopytu budú dodávatelia oceňovať konkrétnu strednú opravu alebo hlavnú opravu plynového generátora podľa konkrétnej špecifikácie a príslušná čiastková zmluva (objednávka) bude uzavretá s dodávateľom, ktorý v elektronickom dopyte predloží najnižšiu cenu.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.09.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
EN
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutočni cez elektronický portál JOSEPHINE, v ktorom budú ponuky sprístupnené "on-line" uchádzačom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutočni cez elektronický portál JOSEPHINE, v ktorom budú ponuky sprístupnené "on-line" uchádzačom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.08.2020