Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov

  Zadávateľ:
BIGMOON, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
196.938,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.09.2020 12:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.06.2020
  Dátum zverejnenia:
06.07.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BIGMOON, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 51914042
Ružinovská 44, 82103 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Nina Gréková
Telefón: +421 903727166
Email: post@bigmoon.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://bigmoon.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
s.r.o.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov
Referenčné číslo: BIGMOON 001
II.1.2) Hlavný kód CPV
30210000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie pracoviska záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov, zloženého zo systému zberu a spracovania dát o pohybe objektov a systému zberu a spracovania dát o mikropohybe objektov
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
196 938,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie pracoviska záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov, zloženého zo systému zberu a spracovania dát o pohybe objektov a systému zberu a spracovania dát o mikropohybe objektov
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zakazky bude financovany zo strukturalnych fondov EU, Operacny program Integrovana infrastruktura , Specificky ciel: 11.3. Zvysenie konkurencieschopnosti MSP vo faze rozvoja, kod vyzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 a vlastnych prostriedkov verejneho obstaravatela.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 zakona o verejnom obstaravani. Blizsie informacie su uvedene v sutaznych
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.09.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.09.2020 12:30
Miesto: Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presne informacie o terminoch na postup preskumania: 1. Verejny obstaravatel poskytuje k sutaznym podkladom bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup
prostrednictvom elektronickych prostriedkov. Z tohto dovodu verejny obstaravatel sutazne podklady neodosiela. Sutazne podklady su zverejnene v profile verejneho obstaravatel a na adrese systemu pre VO JOSEPHINE
Vsetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladne vybavenia ziadosti o napravu, bude obstaravatel uverejnovat v systeme JOSEPHINE. Obstaravatel bude dorucovat ziadosti a pripadne otazky pre zaujemcov/uchadzacov rovnako prostrednictvom systemu JOSEPHINE.
Pravidla pre dorucovanie: zasielka sa povazuje za dorucenu zaujemcovi/uchadzacovi ak jej adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, t.j. ako nahle sa dostane zasielka do sfery jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systeme JOSEPHINE povazuje okamih jej odoslania v systeme JOSEPHINE a to v sulade s funkcionalitou systemu.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.06.2020