Interiérové vybavenie učební - Školský nábytok

  Zadávateľ:
Obchodná akadémia
  Predpokladaná hodnota:
6.238,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obchodná akadémia
IČO: 31926754
Nábrežie K. Petroviča 1571 , 03147 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslava Macháčová
Telefón: +421 445541288
Email: machacovam@oalm.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://oalm.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Interiérové vybavenie učební - Školský nábytok
II.1.2) Hlavný kód CPV
39160000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia učební a poskytnutie súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky). Podrobný opis predmetu zákazky vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich predmet zákazky a informácie o ďalších požiadavkách a súvisiacich službách predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle tejto Výzvy t. j. balné, dovoz tovaru a montáž nábytku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 238,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Policová skriňa na techniku so zámkom 2 ks
Regálová skriňa s celoplošnými dverami 5 ks
Dvojmiestne žiacke lavice s dvomi držiakmi na počítače 10 ks
Jednomiestny kancelársky stôl s uzamykateľným priestorom 15 ks
Rokovací stôl 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 238,28 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu ITMS2014+: 312011AGY1

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2023