Stavebné úpravy COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
1.116.770,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trenčín
IČO: 00610470
Legionárska 28, 91171 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Plesník
Telefón: +421 326566838
Fax: +421 326566840
Email: michal.plesnik@fntn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359
Hlavná adresa(URL): http://www.fntn.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín
Referenčné číslo: FNTN-PZ-03-2023-SÚ_COS_GPK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín.
Pri realizácii stavebných úprav je Zhotoviteľ povinný vychádzať z tohto zadania a riadiť sa ním a pokynmi verejného obstarávateľa, stanovísk a rozhodnutí orgánov štátnej správy a oprávnených inštitúcií v jednotlivých stupňoch realizácie procesu stavby. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať vecné a prevádzkové väzby na jestvujúcu FN TN a meniť ich môže len v nevyhnutnom prípade po riadnom zdôvodnení a odsúhlasení verejným obstarávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za koordináciu realizačných prác so súvisiacimi stavbami.
Zhotoviteľ musí rešpektovať a zohľadňovať skutočnosť, že realizácia prác na stavbe bude prebiehať za plnej prevádzky FN TN a iba na nevyhnutne potrebný čas budú čiastočne obmedzené tie časti prevádzok, resp. oddelení, ktoré budú v aktuálnom čase výstavbou dotknuté.
Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín na ulici Legionárska 28 v meste Trenčín, na parcele č.1744/12. Predmetom sú stavebné úpravy pracoviska Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Stavebné úpravy sa budú realizovať na IV.NP a čiastočne na V.NP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené. Stavebnými úpravami sa zmodernizuje jestvujúce pracovisko Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Pracovisko bude obsahovať : šatne pre personál, sklady sterilného materiálu, operačné sály, umyvárku lekárov, umyvárku náradia, sterilizáciu, protokoly, dennú miestnosť, prípravu pacientov, inštrumentárky, sklad CO2, miestnosť upratovačky, sklad odpadov, čistiacu miestnosť, strojovňu VZT, sociálne zariadenia.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, 040 13 Košice. Zariadenia a riešenia popísané v projektovej dokumentácii číselne kvantifikuje Výkaz výmer, ktorý je súčasťou opisu predmetu zákazky.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 116 770,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215141-7
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín.
Pri realizácii stavebných úprav je Zhotoviteľ povinný vychádzať z tohto zadania a riadiť sa ním a pokynmi verejného obstarávateľa, stanovísk a rozhodnutí orgánov štátnej správy a oprávnených inštitúcií v jednotlivých stupňoch realizácie procesu stavby. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať vecné a prevádzkové väzby na jestvujúcu FN TN a meniť ich môže len v nevyhnutnom prípade po riadnom zdôvodnení a odsúhlasení verejným obstarávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za koordináciu realizačných prác so súvisiacimi stavbami.
Zhotoviteľ musí rešpektovať a zohľadňovať skutočnosť, že realizácia prác na stavbe bude prebiehať za plnej prevádzky FN TN a iba na nevyhnutne potrebný čas budú čiastočne obmedzené tie časti prevádzok, resp. oddelení, ktoré budú v aktuálnom čase výstavbou dotknuté.
Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín na ulici Legionárska 28 v meste Trenčín, na parcele č.1744/12. Predmetom sú stavebné úpravy pracoviska Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Stavebné úpravy sa budú realizovať na IV.NP a čiastočne na V.NP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené. Stavebnými úpravami sa zmodernizuje jestvujúce pracovisko Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Pracovisko bude obsahovať : šatne pre personál, sklady sterilného materiálu, operačné sály, umyvárku lekárov, umyvárku náradia, sterilizáciu, protokoly, dennú miestnosť, prípravu pacientov, inštrumentárky, sklad CO2, miestnosť upratovačky, sklad odpadov, čistiacu miestnosť, strojovňu VZT, sociálne zariadenia.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, 040 13 Košice. Zariadenia a riešenia popísané v projektovej dokumentácii číselne kvantifikuje Výkaz výmer, ktorý je súčasťou opisu predmetu zákazky.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 116 770,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO sú detailne popísané v súťažných podkladoch v časti "D. Podmienky účasti".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO sú detailne popísané v súťažných podkladoch v časti "D. Podmienky účasti".
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov ku každej podmienke účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2023 09:30
Miesto: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods.2 ZVO verejné t.j. uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk majú možnosť zúčastniť sa na otváraní ponúk. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality IS EVO na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 112 ods. 7 ZVO a § 55 ods. 1 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste (tzv. super reverzná súťaž).
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 ZVO.
3. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je umožnená. Podrobnosti sú uvedené v SP.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 30 000 Eur. Podrobnosti o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.
5. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
6. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2023