Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa: Fixácia zemného telesa

  Zadávateľ:
Mesto Prešov
  Predpokladaná hodnota:
37.451,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.05.2023
  Dátum zverejnenia:
17.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Štec
Telefón: +421 513100106
Fax: +421 517733665
Email: pavol.stec@presov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa: Fixácia zemného telesa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s fixáciou násypového svahu Cykloželezničky, ktorý je ohrozený zosuvom. Násyp cyklocestičky z dôvodu blízkosti oplotenia v päte násypu je zrealizovaný v prudkom nevhodnom sklone, ktorý nezabezpečuje jeho dostatočnú stabilitu. Na cyklistickej komunikácii dochádza k trhlinám vo vozovke a vypadávaniu obrubníkov. Cyklocestička bola v predmetnom úseku už niekoľkokrát opravovaná, ale bez odstránenia príčin deformácií.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 451,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Prešov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s fixáciou násypového svahu Cykloželezničky, ktorý je ohrozený zosuvom. Násyp cyklocestičky z dôvodu blízkosti oplotenia v päte násypu je zrealizovaný v prudkom nevhodnom sklone, ktorý nezabezpečuje jeho dostatočnú stabilitu. Na cyklistickej komunikácii dochádza k trhlinám vo vozovke a vypadávaniu obrubníkov. Cyklocestička bola v predmetnom úseku už niekoľkokrát opravovaná, ale bez odstránenia príčin deformácií.

Fixácia zemného telesa spočíva v osadení opornej konštrukcie oporného múrika a v realizácii prác, ktoré s tým súvisia nová konštrukcia vozovky vo vybúranej časti komunikácie v potrebnom rozsahu, preložka oplotenia, NN skrine a vedenia VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 451,63 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona.

K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť:

Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní / kontrolu na www.uvo.gov.sk vykoná verejný obstarávateľ.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO, si verejný obstarávateľ overí náhľadom do informačného systému verejnej správy.

V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nemusí preukazovať podmienky účasti osobného postavenia, v ponuke uvedie informáciu o zápise v tomto zozname.

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.05.2023