Motorová nafta

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
9.112.709,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.02.2023
  Dátum zverejnenia:
21.02.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Olexová Silvia
Telefón: +421 517563713
Fax: +421 517563712
Email: olexova.silvia@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): https://sucpsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Motorová nafta
Referenčné číslo: 01VS/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590:2014-05 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné
použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby - doprava na miesta dodania cisternami určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrola fyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 112 709,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60130000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Oblasti a cestmajsterstvá Správy a údržby ciest PSK v zmysle Opisu predmetu zákazky
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590:2014-05 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné
použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby - doprava na miesta dodania určených verejným obstarávateľom.
Prečerpávanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrola fyzikálnych vlastností stáčaného tovaru
prostredníctvom meracích prístrojov. Dodanie motorovej nafty sa požaduje počas 48 kalendárnych mesiacov v predpokladanom množstve 6 260 000 lit
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 112 709,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 100 000,-€ v súlade so súťažnými podkladmi
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii v IS EVO verejný obstarávateľ
uvedie termín konania e-aukcie, podmienky a podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie, najneskôr dva pracovné dni
pred konaním e-aukcie uchádzačom prostredníctvom IS EVO.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 09:30
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom zápisnicu z otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky realizovaný nadlimitným postupom pomocou systému IS EVO na www.uvo.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie je myslené, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO.
5. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 100 000,00 EUR (slovom: jednostotisíc eur),
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky.
8. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.
9. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
10.Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66, s použitím elektronickej aukcie.
11.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončený postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky alebo aj v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia oznámenia nemohol predpokladať.
12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zadania zákazky použitím priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.02.2023