„Zateplenie budovy obecného domu súp. č. 56 v obci Vrbovka (ZF a ÚK)“

  Zadávateľ:
Obec Vrbovka
  Predpokladaná hodnota:
212.464,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.01.2023
  Dátum zverejnenia:
12.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vrbovka
IČO: 00319686
Obecný úrad Vrbovka 56, 99131 Vrbovka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
Telefón: +421 905614807
Email: zelmira.kolimarova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejná správa - obec
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Zateplenie budovy obecného domu súp. č. 56 v obci Vrbovka (ZF a ÚK)“
Referenčné číslo: 11012023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a úprav v rámci projektu Zateplenia budovy obecného domu súp. č. 56 v obci Vrbovka (ZF a ÚK) v súlade s projektovou dokumentáciou v katastrálnom území Vrbovka.
Projekt rieši výmenu výplní otvorov, zateplenie obvodového plášťa objektu minerálnou vlnou a nové ústredné vykurovanie s dvomi stacionárnymi kotlami na biomasu, vrátane elektroinštalácie kotolne. Zateplenie je možné realizovať výlučne , kde sú jednotlivé komponenty zosúladené a certifikované výrobcom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
212 464,38 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto: Obec Vrbovka, katastrálne územie Vrbovka, parc. č. 18/4, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah v súlade s výkazom výmer - zadaním
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Finančný príspevok - dotácia z Environmentálneho fondu
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: -Spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO (je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO.
-Uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, čo preukazuje predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: - nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
2. podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač musí preukázať, že za obdobie predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (tzn. Zatepľovanie objektov, rekonštrukcie kotolní, výstava objektov vrátane zatepľovania a pod.), a to kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky ( 212 464,38 eur bez DPH).
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam stavebných prác obsahoval minimálne:
-názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
-zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác,
-zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných prác bez DPH celkom za požadované obdobie,
-kontaktné údaje odberateľa prostredníctvom, ktorých je možné uvedené informácie overiť
-názov, sídlo odberateľa a potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

2.Uchádzač preukáže, že disponuje spôsobilosťou na certifikovaný zatepľovací systém, prípadne osobou, ktorá zabezpečí spôsobilosť na práce týkajúce sa zatepľovania objektov v súlade s projektovou dokumentáciou
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2023