OnkoAssist – manažment cesty pacienta

  Zadávateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií
  Predpokladaná hodnota:
10.934.810,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.12.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné centrum zdravotníckych informácií
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165387
Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Grejták Bednáriková
Email: Katarina.GrejtakBednarikova@nczisk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/630
Hlavná adresa(URL): www.nczisk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35645/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
OnkoAssist – manažment cesty pacienta
Referenčné číslo: OA-2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
72212100-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky v rámci projektu OnkoAssist manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby je zabezpečenie funkčného systému pre účel manažmentu cesty pacienta onkologického pacienta od príznakov k suspekcii, od suspekcie k diagnóze a následne k začatiu apriebehu liečby od suspekcie (vrátane skríningu u zdravých ľudí).
Manažment cesty pacienta bude prebiehať po priamej osi univerzálneho komunikačného systému pomocou softwarom navrhovaných diagnostických a terapeutických štandardov. Vo všetkých etapách diagnostického procesu, aj pri rozhodovaní o optimálnej liečbe apočas liečby systém využíva diagnostické terapeutické štandardy.
Riešenie podporí manažment a administráciu celého cyklu choroby. Systém bude vyhodnocovať štatistiky o stave procesu skríngu a preventívnych prehliadok cieľových skupín pacientov
Navrhované medicínsko-technické riešenie umožní vytvoriť ucelený systém manažmentu suspektného pacienta od prvých príznakov ochorenia, alebo suspekcie až po ukončenie procesu zahájenie liečby.

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb - podpora prevádzky, údržba a rozvoj predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
10 934 810,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212180-4
48000000-8
48100000-9
48180000-3
48614000-5
48810000-9
72000000-5
72267100-0
72261000-2
72267000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky v rámci projektu OnkoAssist manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby je zabezpečenie funkčného systému pre účel manažmentu cesty pacienta onkologického pacienta od príznakov k suspekcii, od suspekcie k diagnóze a následne k začatiu apriebehu liečby od suspekcie (vrátane skríningu u zdravých ľudí).
Manažment cesty pacienta bude prebiehať po priamej osi univerzálneho komunikačného systému pomocou softwarom navrhovaných diagnostických a terapeutických štandardov. Vo všetkých etapách diagnostického procesu, aj pri rozhodovaní o optimálnej liečbe apočas liečby systém využíva diagnostické terapeutické štandardy.
Riešenie podporí manažment a administráciu celého cyklu choroby. Projekt podporí proces prevencie, kde na základe dostupných informácií o pacientoch v ezdravie systém umožní reportovať stav pre štát a vyzvať automaticky pacienta na preventívnu prehliadku alebo skríningové vyšetrenie (mamografia, gastro, kolonoskopia,..) s pridelením termínu na základe nastavených kritérií v systéme (vek, pohlavie, váha, výška výskytujúca sa diagnóza, zaznamenané abúzy a iné údaje uvedené v Elektronicke zdravotnej knižke občana (ďalej len EZKO). Systém bude vyhodnocovať štatistiky o stave procesu skríngu a preventívnych prehliadok cieľových skupín pacientov
Navrhované medicínsko-technické riešenie umožní vytvoriť ucelený systém manažmentu suspektného pacienta od prvých príznakov ochorenia, alebo suspekcie až po ukončenie procesu zahájenie liečby. Na úrovni SR umožní zaktualizovať a udržiavať kvalitu zdravotníckych údajov pre účel kontroly onkologických ochorení. Zároveň toto medicínske a technické riešenie umožní zlepšiť prevenciu, diagnostiku azrýchliť začiatok liečby onkologických pacientov a sledovať samotnú liečbu s cieľom monitoringu požadovaných KPI, a to formou:
- určenia rizikového profilu poistenca v rámci preventívnych prehliadok a skríningu v ambulancii všeobecného lekára
- rýchlejšej včasnej diagnostiky u suspektného pacienta už v ambulancii všeobecného lekára;
- automatizovaného sledovania procesov cesty pacienta od suspekcie po liečbu (vrátane) a parametrického nastavenia hraničných termínov začatia liečby, vrátane notifikácií a upozornení v procese rozhodovania lekárov o ďalšom postupe v zmysle štandardných postupov;
- skrátenia času medzi jednotlivými úkonmi a vyšetreniami počas cesty pacienta od suspekcie po liečbu;
- poskytnutia jednotného a uceleného prehľadu dostupných a relevantných údajov o pacientovi, využitím existujúcich údajov o pacientovi v systémoch ezdravie, IS PZS a doplňujúcich údajov, pridaných počas cesty pacienta;
- zjednodušenia práce lekára pri zobrazovaní relevantných údajov a následnom vyhodnotení a stanovení správnej liečby;
- prístupu k anonymizovaným lekárskym záznamom pacientov s rakovinou pre ďalší výskum a inovatívne liečby;
- zrýchlenia vývoja a obsahu lekárskych vedomostí pri diagnostike a liečbe pacienta.

Riešenie je koncipované ako nadstavba súčasného systému ezdravie s cieľom čo najširšieho využitia existujúcich služieb, ich rozšírenia a úpravy tak, aby boli prijateľnejšie pre používateľov a tiež využitia súčasne zbieraných údajov, s doplnením štruktúrovaných údajov pre onkológiu v lekárskych správach. Výhodou je využitie existujúcich autentifikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry ezdravia, pričom riešením sa rozšíria možnosti bezpečnej autentifikácie pre potrebné skupiny užívateľov.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb - podpora prevádzky, údržba a rozvoj predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 934 810,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
76
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) - Vyzvanie č. OPII-2022/7/60-NP, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Pre obmedzenú kapacitu podrobnejšie informácie o podmienkach účasti týkajúce sa splnenia osobného postavenia sú uvedené v čast A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Poskytnutie súčinnosti je uvedené v bode 22 časti A.1 súťažných podkladov
2. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami v súvislosti svykonaným dielom a poskytnutými službami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv, ako v termínoch stanovených pre verejného obstarávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si verejný obstarávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených úspešnému uchádzačovi, ktoré vznikli s plnením zmlúv. Bližšie informácie k výkonu kontroly sú uvedené v návrhu zmlúv.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.02.2023 10:30
Miesto: V zmysle bodu 18 časti A.1 súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle bodu 18 časti A.1 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (tzv. super-reverzná verejná súťaž).
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE a využitím všetkých jeho funkcionalít. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v IS JOSEPHINE. Podrobné informácie o IS JOSEPHINE určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://josephine.proebiz.com/sk/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému IS JOSEPHINE.
4. JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
5. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že v rámci stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky prieskumom trhu viedol následne s hospodárskymi subjektami, ktoré predložili cenovú ponuku v prieskume trhu, prípravné trhové konzultácie (PTK) v súlade s ust. § 25 ods. 1 zákona o VO na predmet zákazky IS OnkoAsist. Dokumenty z PTK sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18113/summary
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávania, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zahrňujúce sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2022