Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Modernizácia hotela BARMO – Zemplínska Šírava

  Zadávateľ:
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
  Predpokladaná hodnota:
1.900.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34000666
Pri Šajbách 12 , 83106 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Oravec
Telefón: +421 910671960
Email: oravecj@barmo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.barmo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Bývanie a občianska vybavenosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Modernizácia hotela BARMO – Zemplínska Šírava
Referenčné číslo: VO2/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky sú projektové práce a ďalšie činnosti pre Modernizáciu hotela BARMO Zemplínska Šírava (ďalej len stavba) zahrňujúce:
rozpracovanie Architektonickej štúdie objektu Modernizácia hotela BARMO Zemplínska Šírava, vypracovanej spoločnosťou PROJEKTPLAN s.r.o., Jarmočná 1 926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa z marca 2022 (ďalej len štúdia) do ďalších fáz projektovej dokumentácie, a to vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia pre stavbu,
inžiniersku činnosť spočívajú v zabezpečení všetkej dokumentácie a vyjadrení dotknutých subjektov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a ďalších relevantných všeobecno-záväzných právnych predpisov, potrebných k návrhu na vydanie stavebného povolenia pre stavbu špeciálnym stavebným úradom (vrátane vypracovania samotného návrhu na vydanie stavebného povolenia), súčasťou inžinierskej činnosti je aj zabezpečenie zamerania inžinierskych sietí, výškopisného a polohopisného zamerania stavby
vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby (vrátane projektu interiéru), vypracovanie a dodanie rozpočtu a vypracovanie a dodanie výkazu výmer pre účely verejného obstarávania stavebných prác na predmetnom objekte stavby, vychádzajúcej z projektovej dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia,
výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
vyhotovenie informačného 3D modelu stavby (BIM alebo ekvivalent).

Projektová dokumentácia musí:
zohľadňovať fotovoltickú elektráreň ako lokálny zdroj energie na streche/stenách rekonštruovanej stavby;
navrhnúť tepelné čerpadlá ako zdroj tepla a chladu pre stavbu;
analyzovať potenciál využitia geotermálneho vrtu ako zdroja tepla na vykurovanie a navrhnúť technológiu úpravy mineralizovanej vody;
navrhnúť smart riešenia pre elektroinštaláciu stavby;
získať z obnoviteľných zdrojov energie minimálne 35 % potrebnej energie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 900 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obeci Kaluža, k.ú. Kaluža
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky sú projektové práce a ďalšie činnosti pre Modernizáciu hotela BARMO Zemplínska Šírava (ďalej len stavba) zahrňujúce:
rozpracovanie Architektonickej štúdie objektu Modernizácia hotela BARMO Zemplínska Šírava, vypracovanej spoločnosťou PROJEKTPLAN s.r.o., Jarmočná 1 926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa z marca 2022 (ďalej len štúdia) do ďalších fáz projektovej dokumentácie, a to vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia pre stavbu,
inžiniersku činnosť spočívajú v zabezpečení všetkej dokumentácie a vyjadrení dotknutých subjektov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a ďalších relevantných všeobecno-záväzných právnych predpisov, potrebných k návrhu na vydanie stavebného povolenia pre stavbu špeciálnym stavebným úradom (vrátane vypracovania samotného návrhu na vydanie stavebného povolenia), súčasťou inžinierskej činnosti je aj zabezpečenie zamerania inžinierskych sietí, výškopisného a polohopisného zamerania stavby
vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby (vrátane projektu interiéru), vypracovanie a dodanie rozpočtu a vypracovanie a dodanie výkazu výmer pre účely verejného obstarávania stavebných prác na predmetnom objekte stavby, vychádzajúcej z projektovej dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia,
výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
vyhotovenie informačného 3D modelu stavby (BIM alebo ekvivalent).

Projektová dokumentácia musí:
zohľadňovať fotovoltickú elektráreň ako lokálny zdroj energie na streche/stenách rekonštruovanej stavby;
navrhnúť tepelné čerpadlá ako zdroj tepla a chladu pre stavbu;
analyzovať potenciál využitia geotermálneho vrtu ako zdroja tepla na vykurovanie a navrhnúť technológiu úpravy mineralizovanej vody;
navrhnúť smart riešenia pre elektroinštaláciu stavby;
získať z obnoviteľných zdrojov energie minimálne 35 % potrebnej energie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 900 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na osobné postavenie sú uvedené v Súťažných podkladoch Kapitola A.2 podmienky účasti - Osobné postavenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky týkajúce sa zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2023 11:00
Miesto: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 18.1Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou, bližšie v bode 18.1 v súťažných podkladoch.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2022