Komponenty automatizovanej robotickej linky

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
  Predpokladaná hodnota:
523.632,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.12.2022
  Dátum zverejnenia:
28.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Šluchová
Telefón: +421 432633230
Email: lenka.sluchova@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2918
Hlavná adresa(URL): https://www.jfmed.uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455550
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455550
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Komponenty automatizovanej robotickej linky
Referenčné číslo: JLFUK MT 11-OVO/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
31700000-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zariadení na zber, vyhodnocovanie a uchovávanie veľkého množstva dát a súboru komponentov, ktoré budú súčasťou automatizovanej robotickej linky pre masívny paralelný skríning vírusových ochorení, ktorá je určená na výskumné účely v rámci realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
523 632,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zariadenia na zber, vyhodnocovanie a uchovávanie veľkého množstva dát 1 komplet
Časť č.: Časť 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30211500-6
30200000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
MATADOR Automation, s.r.o., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Konečným umiestnením bude Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine, Malá Hora 4B, 036 01 Martin (viď. súťažné podklady).
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka zariadení na zber, vyhodnocovanie a uchovávanie veľkého množstva dát, ktoré budú súčasťou automatizovanej robotickej linky pre masívny paralelný skríning vírusových ochorení, ktorá je určená na výskumné účely v rámci realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ dáva na vedomie, že súčasťou B.1 Opisu predmetu zákazky v súlade s § 43 ods. 4 ZVO nie sú všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky dostupné verejne, nakoľko dokumenty, ktoré nie sú prístupné verejne, obsahujú dôverné informácie podľa § 22 ods. 2 ZVO. V súlade s § 22 ods. 4 ZVO Záujemca/uchádzač, ktorý bude mať záujem o vypracovanie ponuky, zašle verejnému obstarávateľovi cez IS EVO vyplnené, štatutárnym zástupcom podpísané a naskenované Vyhlásenie o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (príloha č. 10 súťažných podkladov), z dôvodu ochrany obchodného tajomstva, ktorého vlastníkom je partner projektu verejného obstarávateľa MATADOR Automation, s.r.o.. Následne verejný obstarávateľ zašle bezodkladne Záujemcovi/uchádzačovi cez IS EVO link s prístupom k dokumentom, ktoré nie sú verejne dostupné a sú potrebné pre vypracovanie ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 662,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, projekt Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme, kód projektu ITMS 2014+: 313011AUA4.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ dáva na vedomie, že súčasťou B.1 Opisu predmetu zákazky v súlade s § 43 ods. 4 ZVO nie sú všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky dostupné verejne, nakoľko dokumenty, ktoré nie sú prístupné verejne, obsahujú dôverné informácie podľa § 22 ods. 2 ZVO. V súlade s § 22 ods. 4 ZVO Záujemca/uchádzač, ktorý bude mať záujem o vypracovanie ponuky, zašle verejnému obstarávateľovi cez IS EVO vyplnené, štatutárnym zástupcom podpísané a naskenované Vyhlásenie o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (príloha č. 10 súťažných podkladov), z dôvodu ochrany obchodného tajomstva, ktorého vlastníkom je partner projektu verejného obstarávateľa MATADOR Automation, s.r.o.. Následne verejný obstarávateľ zašle bezodkladne Záujemcovi/uchádzačovi cez IS EVO link s prístupom k dokumentom, ktoré nie sú verejne dostupné a sú potrebné pre vypracovanie ponuky.

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku ako nadlimitnú z dôvodu obstarávania rovnakých alebo podobných predmetov zákaziek v kalendárnom roku v sume prevyšujúcej finančný limit pre nadlimitnú zákazku podľa vyhlášky č. 493/2021 Z.z.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Súbor komponentov automatizovanej robotickej linky 1 komplet
Časť č.: Časť č. 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31681400-7
31682000-0
30211500-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
MATADOR Automation, s.r.o., Továrenská 1 ,018 41 Dubnica nad Váhom
Konečným umiestnením bude Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine, Malá Hora 4B, 036 01 Martin (viď. súťažné podklady).
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka súboru komponentov, ktoré budú súčasťou automatizovanej robotickej linky pre masívny paralelný skríning vírusových ochorení, ktorá je určená na výskumné účely v rámci realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ dáva na vedomie, že súčasťou B.1 Opisu predmetu zákazky v súlade s § 43 ods. 4 ZVO nie sú všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky dostupné verejne, nakoľko dokumenty, ktoré nie sú prístupné verejne, obsahujú dôverné informácie podľa § 22 ods. 2 ZVO. V súlade s § 22 ods. 4 ZVO Záujemca/uchádzač, ktorý bude mať záujem o vypracovanie ponuky, zašle verejnému obstarávateľovi cez IS EVO vyplnené, štatutárnym zástupcom podpísané a naskenované Vyhlásenie o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (príloha č. 10 súťažných podkladov), z dôvodu ochrany obchodného tajomstva, ktorého vlastníkom je partner projektu verejného obstarávateľa MATADOR Automation, s.r.o.. Následne verejný obstarávateľ zašle bezodkladne Záujemcovi/uchádzačovi cez IS EVO link s prístupom k dokumentom, ktoré nie sú verejne dostupné a sú potrebné pre vypracovanie ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
508 970,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
105
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, projekt Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme, kód projektu ITMS 2014+: 313011AUA4.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ dáva na vedomie, že súčasťou B.1 Opisu predmetu zákazky v súlade s § 43 ods. 4 ZVO nie sú všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky dostupné verejne, nakoľko dokumenty, ktoré nie sú prístupné verejne, obsahujú dôverné informácie podľa § 22 ods. 2 ZVO. V súlade s § 22 ods. 4 ZVO Záujemca/uchádzač, ktorý bude mať záujem o vypracovanie ponuky, zašle verejnému obstarávateľovi cez IS EVO vyplnené, štatutárnym zástupcom podpísané a naskenované Vyhlásenie o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (príloha č. 10 súťažných podkladov), z dôvodu ochrany obchodného tajomstva, ktorého vlastníkom je partner projektu verejného obstarávateľa MATADOR Automation, s.r.o.. Následne verejný obstarávateľ zašle bezodkladne Záujemcovi/uchádzačovi cez IS EVO link s prístupom k dokumentom, ktoré nie sú verejne dostupné a sú potrebné pre vypracovanie ponuky.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.
2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje § 32 odsek 3 Zákona
nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný
obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2023 10:30
Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Dekanát, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin, 2. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. V určenom termíne otvárania ponúk sa všetky ponuky, ktoré boli vložené do Štruktúrovaných kritérií v EVO v lehote na predkladanie ponúk, automaticky sprístupnia na otvorenie prostredníctvom on-line funkcionality EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania
prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou
formou prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ dáva na vedomie, že časť súťažných dokumentov potrebných pre vypracovanie ponuky nie je dostupná verejne. Informácia ako má záujemca postupovať v prípade, aby sa dostal k dokumentom, ktoré nie sú dostupné verejne sa nachádza na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455550 v dokumentoch zákazky s názvom "Informácia o prístupe k ďalším dokumentom súťažných podkladov".
5. Uchádzači berú na vedomie, že podpisom Kúpnej zmluvy sa stávajú súčasťou Systému finančného riadenia
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému
riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych
fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
6. Úspešný uchádzač má povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku
poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o
príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
7. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné
verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, ani obstarávanie inovácií a ani sa nejedná o zelené
verejné obstarávanie.
9. Predmet nadlimitnej zákazky sa zadáva postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods.7 písm. b) ZVO.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
10. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a
môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku
alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v
obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho
jazyka.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2022