Zariadenia pre réžiu a rokovaciu sálu NR SR.

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
912.220,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.12.2022
  Dátum zverejnenia:
28.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Ďurech
Telefón: +421 259722368
Email: martin.durech@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455267
Hlavná adresa(URL): https://www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zariadenia pre réžiu a rokovaciu sálu NR SR.
Referenčné číslo: k CRD - 2699
II.1.2) Hlavný kód CPV
32300000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je dodávka zariadení audio a video techniky spolu s príslušenstvom vrátane inštalácie a montáže zariadení do prevádzkyschopného stavu. Predmetné zariadenia sa zapoja na novovybudované káblové rozvody, ktoré sa osadia v rámci realizácie rekonštrukčných prác réžie rokovacej sály v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazky príslušných súťažných podkladov a obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 1 príslušných súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
912 220,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32320000-2
32321200-1
32323300-6
32330000-5
32340000-8
51310000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Budova Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je dodávka zariadení audio a video techniky spolu s príslušenstvom vrátane inštalácie a montáže zariadení do prevádzkyschopného stavu. Predmetné zariadenia sa zapoja na novovybudované káblové rozvody, ktoré sa osadia v rámci realizácie rekonštrukčných prác réžie rokovacej sály v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazky príslušných súťažných podkladov a obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 1 príslušných súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
912 220,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
291
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača, aby zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou, ktorá bola stanovená v súlade s § 46 ods. 3 zákona o VO vo výške 40 000,00 Eur. Podrobne v príslušných SP.

Verejný obstarávateľ aplikuje, umožňuje záujemcom obhliadku miesta plnenia. Podrobne v príslušných SP.

Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, t. j. aplikuje tzv. rozšírený reverzný postup alebo postup super-reverznej verejnej súťaže. Podrobne v príslušných SP.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje so zreteľom na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zdôrazniť § 55 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje so zreteľom na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky zdôrazniť § 55 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia spôsobom podľa prvej a druhej vety aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ak neboli vyhodnotené skôr. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že aplikuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, aby
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý ma subdodávateľ plniť.

Uchádzačom môže byť:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar (predmet zákazky), predložila ponuku a vystupuje voči verejnému obstarávateľovi samostatne;
b) skupina FO a/alebo PO, ktorá na trhu dodáva tovar (predmet zákazky), predložila ponuku a vystupuje voči verejnému obstarávateľovi spoločne (ďalej len skupina dodávateľov alebo SD). SD nemusí vytvoriť určitú právnu formu (napr. Zmluva o združení ...atď.) na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak bude ponuka SD prijatá/vyhodnotená ako úspešná, tak všetci členovia SD budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona o VO vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa príslušných právnych predpisov a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Úspešný uchádzač (skupina dodávateľov) je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú dokumentáciu, ktorá preukazuje vytvorenie určitej právnej formy medzi všetkými členmi skupiny dodávateľov, a to najneskôr v deň uzatvorenia (podpisu) zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania. Podrobne v príslušných SP.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.

Uchádzač preukazuje splnenie taxatívne vymedzených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO dokladmi podľa § 32 ods. 2, 3, 4 a 5 zákona o VO.

Hospodársky subjekt (záujemca alebo uchádzač) vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o VO zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt (záujemca alebo uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. Ďalšie informácie o Jednotnom európskom dokumente sú uvedené v príslušných SP.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá:

1) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) na preukázanie
splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO, avšak uchádzač v prípade nepredloženia dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.;

2) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie
ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO.;

3) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO (potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO.;

4) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO (doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO.

Podrobné informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o dokladoch a dokumentoch na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o jednotlivých spôsoboch preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (Zoznam hospodárskych subjektov, Jednotný európsky dokument), skutočnosti a podmienky, kedy uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o VO a všetky, ďalšie, nevyhnutné, súvisiace informácie, sú podrobne uvedené v príslušných súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:30
Miesto: Virtuálne prostredie Informačného systému Elektronického verejného obstarávania verzia 18.0 v zmysle otvárania ponúk využitím funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom, ktoré je dostupné na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455267
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožňuje osobnú účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk je zabezpečené výlučne prostredníctvom využitia funkcionality "On-line" sprístupnenie ponúk uchádzačom, ktorú umožňuje a poskytuje IS EVO. Podrobne v príslušných súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hosp. subjektom sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia).

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Elektronickej platformy s využitím Informačného systému Elektronického verejného obstarávania verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Všetky písomné, procesné úkony vo verejnom obstarávaní súvisiace s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a hosp. subjektom budú uskutočňované elektronicky prostredníctvom IS EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455267

Verejný obstarávateľ pri elektronickej komunikácii prostredníctvom IS EVO určil, že moment odoslania informácie sa
považuje za moment doručenia informácie adresátovi, t. j. dátum odoslania = dátum doručenia (tzn. doručenie
informácie nastáva odoslaním).

Skratka zákon o VO v celom texte oznámenia znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Skratka SP v celom texte oznámenia znamená príslušné súťažné podklady.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je súčasťou príslušných SP.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, aby:
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý ma subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom obhliadku miesta plnenia - podrobne v príslušných SP.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača, aby zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou vo výške 40 000,00 Eur. Podrobne v príslušných SP.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že uplatňuje so zreteľom na § 40 ods. 8 zákona o VO fakultatívne dôvody vylúčenia. Podrobne v príslušných SP.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že aplikuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe jediného kritéria a to kritéria najnižšej ceny v zmysle § 44 ods. 3
písm. c) zákona o VO - Najnižšia celková cena v Eur s DPH za predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že aplikuje podľa § 34 ods. 2 zákona o VO a z dôvodu potreby zaistenia primeranej hosp. súťaže dlhšiu dobu ako je doba podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, t. j. aplikuje na preukázanie technickej spôsobilosť Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 4 roky (namiesto 3 rokov) od vyhlásenia verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie je zelené ver. obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, obstarávanie je zamerané na soc. aspekty - zníženie administratívnej záťaže a minimálna úroveň podmienok účasti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2022