Prevádzka dopravných prostriedkov počas ZÚC 2022/2023 pre oblasť Stará Ľubovňa, III/3158 Závodie

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
2.916,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 08:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.11.2022
  Dátum zverejnenia:
24.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Stesňáková
Telefón: +421 527849415
Email: stesnakova.monika@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia VUC
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prevádzka dopravných prostriedkov počas ZÚC 2022/2023 pre oblasť Stará Ľubovňa, III/3158 Závodie
Referenčné číslo: 2022/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
50230000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
I
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 916,67 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je Výkon zimnej údržby ciest prevádzkou dopravných prostriedkov na cestách pluhovaním: III/3108 Jezersko, od km 1,600-3,127.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: II.1.1)Doklad o oprávnení poskytovať službu
-výpis z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov
uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.2)Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
-uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.3)Doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami)
-Uchádzač môže (nemusí) predložiť Čestné vyhlásenie ku konfliktu a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 2 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača)
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa určenia uvedeného v rámci bodu IV.1) tejto výzvy.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.11.2022