Vypracovanie projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy

  Zadávateľ:
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
  Predpokladaná hodnota:
69.183,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2022 08:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.11.2022
  Dátum zverejnenia:
24.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
IČO: 36082058
Komenského 1 , 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Šimun
Telefón: +421 335903513
Email: riaditel@spstt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu stavby Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy hlavná budova, spoločenská miestnosť a školské dielne Strednej priemyselnej školy technickej, Trnava.
Projektová dokumentácia bude spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.
Zároveň bude PD vypracovaná v súlade s podmienkami Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Zníženie energetickej náročnosti verejných budov , Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, špecifický cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov a podľa návrhov opatrení Energetického auditu zo dňa 29.09.2021.
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie bude spracovaný podľa §9 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. /§58 stavebného zákona/. Podrobný rozsah jednotlivých stupňov a častí projektu v zmysle odporúčaní SKSI a sadzobníka UNIKA.

Projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bude rozdelená na stavebné objekty hlavná budova, spoločenská miestnosť a školské dielne:
Zameranie skutkového stavu a digitalizácia objektov
Zateplenie obvodového plášťa, podlahy, stropu, strechy/podkrovia
Výmena okien, sklobetónu a dverí
Obnova a modernizácia interiéru
Modernizácia vykurovania a energetického zdroja
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia
Inštalácia fotovoltického systému na výrobu elektriny
Osvetlenie výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia
Zavedenie systému energetického manažmentu
Výmena inštalácie vody, kanalizácie a dažďovej kanalizácie
Projekt núteného vetrania s rekuperáciou
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
Statické posúdenie stavebných úprav
Energetické hodnotenie budovy pred a po obnove
Položkový rozpočet s výkazom výmer

Každá profesijná časť projektovej dokumentácie bude obsahovať výkresovú časť a textovú časť s rozpočtom a výkazom výmer.

Inžinierska činnosť k stavebnému konaniu - vybavenie stavebného povolenia (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí)

Výkon činnosti odborného autorského dohľadu - bude podľa aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, vykonávaný ako občasný.

Uchádzačom sa odporúča pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku miesta.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 183,33 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu stavby Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy hlavná budova, spoločenská miestnosť a školské dielne Strednej priemyselnej školy technickej, Trnava.
Projektová dokumentácia bude spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.
Zároveň bude PD vypracovaná v súlade s podmienkami Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Zníženie energetickej náročnosti verejných budov , Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, špecifický cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov a podľa návrhov opatrení Energetického auditu zo dňa 29.09.2021.
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie bude spracovaný podľa §9 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. /§58 stavebného zákona/. Podrobný rozsah jednotlivých stupňov a častí projektu v zmysle odporúčaní SKSI a sadzobníka UNIKA.

Projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bude rozdelená na stavebné objekty hlavná budova, spoločenská miestnosť a školské dielne:
Zameranie skutkového stavu a digitalizácia objektov
Zateplenie obvodového plášťa, podlahy, stropu, strechy/podkrovia
Výmena okien, sklobetónu a dverí
Obnova a modernizácia interiéru
Modernizácia vykurovania a energetického zdroja
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia
Inštalácia fotovoltického systému na výrobu elektriny
Osvetlenie výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia
Zavedenie systému energetického manažmentu
Výmena inštalácie vody, kanalizácie a dažďovej kanalizácie
Projekt núteného vetrania s rekuperáciou
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
Statické posúdenie stavebných úprav
Energetické hodnotenie budovy pred a po obnove
Položkový rozpočet s výkazom výmer

Každá profesijná časť projektovej dokumentácie bude obsahovať výkresovú časť a textovú časť s rozpočtom a výkazom výmer.

Inžinierska činnosť k stavebnému konaniu - vybavenie stavebného povolenia (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí)

Výkon činnosti odborného autorského dohľadu - bude podľa aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, vykonávaný ako občasný.

Uchádzačom sa odporúča pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku miesta.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
12.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) je oprávnený poskytnúť službu zodpovedajúcu predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.
12.2Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, preukazuje uchádzač doloženým čestným vyhlásení -
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.11.2022