Energie pre TTSK a jeho organizácie na rok 2023

  Zadávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
3.570.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2022 14:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.11.2022
  Dátum zverejnenia:
14.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37836901
Starohájska 10, 91701 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavol Malinovský
Telefón: +421 903282084
Email: malinovsky@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://trnava-vuc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Energie pre TTSK a jeho organizácie na rok 2023
Referenčné číslo: OP22CLG123
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií na rok 2023.

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestac voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Bližšie údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 570 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodávka elektriny
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť zákazky 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Predpokladaná spotreba 3 983 MWh

Bližšie údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 271 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka zemného plynu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť zákazky 2: Dodávka zemného plynu Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Predpokladaná spotreba 4 121 MWh

Bližšie údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
986 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľ § 32 ods. 1 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO").

Preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia je možné (1) ustanoveniami § 32 ods. 2 až ods. 8. ZVO, (2) predložením jednotného európskeho dokumentu - JED podľa ustanovení § 39 ZVO alebo (3) Poukázaním na Zápis v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

ad (1) Verejný obstarávateľ si má možnosť overiť doklady osobného postavenie u subjektov založených v SR. Pre hospodárske subjekty so sídlom v inom štáte je potrebné predložiť doklady osobného postavenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.12.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2022 14:15
Miesto: Použije sa online sprístupnenie ponúk v zmysle § 52 ods. 2 ZVO posledná veta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sprístupnenie ponúk je umožnené všetkým uchádzačom, ktkorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Ide o príležitostné spoločné verejné obstarávanie v zmysle § 16 ZVO. Verejný obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj zadáva túto zákazku vo svojom mene a v mene organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zoznam verejných obstarávateľov je súčasťou súťažných podkladov.

2. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja JOSEPHINE je potrebná registrácia a autentifkácia záujemcu. Bližšie pokyny sú v súťažných podkladoch.

3. Ďalšie usmernenia a podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažnej dokumentácii - t. j. v súťažných pokladoch a prílohách.

4. Zákazka sa delí na dve časti, pre každú časť zákazky bude uzavretá samostatná zmlvua.

5. Toto verejné obstarávanie nie zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zameraná sociálne aspekty.

7. Ide o zákazku podľa §66 ods. 7 ZVO
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.11.2022