Rekonštrukcia objektu č.267 – Náhradný zdroj K-1

  Zadávateľ:
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
  Predpokladaná hodnota:
43.761,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.09.2022
  Dátum zverejnenia:
23.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
IČO: 00800902
Záhorie (vojenský obvod) , 90524 Záhorie (vojenský obvod)
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Poláček
Telefón: +421 346970258
Email: polacekr@vtsu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia objektu č.267 – Náhradný zdroj K-1
Referenčné číslo: 398-2022 VTSÚ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce (elektroinštalácie) podľa priloženého projektu, na zabezpečenie dodávky elektrickej energie z náhradného zdroja počas výpadku dodávky elektrickej energie zo siete. Projekt má dve časti: 1. Vzduchotechnika, 2. Rozvody elektroinštalácie. Každá časť má samostatný výkaz výmer. V rámci ponuky uchádzač je povinný vyplniť obidva výkazy výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
43 761,73 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce (elektroinštalácie) podľa priloženého projektu, na zabezpečenie dodávky elektrickej energie z náhradného zdroja počas výpadku dodávky elektrickej energie zo siete. Projekt má dve časti: 1. Vzduchotechnika, 2. Rozvody elektroinštalácie. Každá časť má samostatný výkaz výmer. V rámci ponuky uchádzač je povinný vyplniť obidva výkazy výmer.
Záujemcov/uchádzačov žiadame vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky (areál VTSÚ Záhorie), aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky, nakoľko projekt s ohľadom na miesto realizácie zákazky(vojenský obvod) nemusí zohľadňovať všetky skutočnosti, ktoré by inak mohli mať vplyv na výslednú cenu . Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu/uchádzača.
Záujemci/uchádzači o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, dostanú potrebné informácie v pracovných dňoch priamo u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa: Ing. Marek Pátek, vedúci SB, č.t.: 034/6970 208.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) pre požadovaný predmet zákazky a písm. f) zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ZVO).
2.§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO overuje verejný obstarávateľ z dostupných zdrojov v zmysle ZVO.
3.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. Túto podmienku uchádzač preukáže čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.
4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO; t.z. konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto podmienku uchádzač preukáže čestným vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pokiaľ je v texte odkaz na výzvu, to znamená súčasne aj odkaz na súťažné podklady, nakoľko je výzva zasielaná dodatočne ďalším hospodárskym subjektom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2022