Sklené, MS, b.č. 94 a 95 – oprava plechovej strešnej krytiny

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
33.333,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár
Telefón: +421 960327588
Email: jozef.vozar@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sklené, MS, b.č. 94 a 95 – oprava plechovej strešnej krytiny
Referenčné číslo: SEMaI-568-5/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45261910-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava plechovej strešnej krytiny - ESO prístrešky.
ESO prístrešky sa nachádzajú v uzatvorenom areáli Muničného skladu Sklené, prístup k nemu je cez Kasárne Sklené po spevnených komunikáciách. Výška stavebného objektu je 4 m.
Strešná krytina je vplyvom poveternostných podmienok na mnohých miestach poškodená a dochádza k zatekaniu na uložený materiál. Poškodenú krytinu je potrebné zdemontovať, urobiť nové debnenie a naň položiť novú trapézovú krytinu.
- Pripojenie na el. energiu pre zhotoviteľa možnosť využitia existujúcich zdrojov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-568-5/2022 a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
33 333,20 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava plechovej strešnej krytiny - ESO prístrešky.
ESO prístrešky sa nachádzajú v uzatvorenom areáli Muničného skladu Sklené, prístup k nemu je cez Kasárne Sklené po spevnených komunikáciách. Výška stavebného objektu je 4 m.
Strešná krytina je vplyvom poveternostných podmienok na mnohých miestach poškodená a dochádza k zatekaniu na uložený materiál. Poškodenú krytinu je potrebné zdemontovať, urobiť nové debnenie a naň položiť novú trapézovú krytinu.
- Pripojenie na el. energiu pre zhotoviteľa možnosť využitia existujúcich zdrojov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-568-5/2022 a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ ) preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- Kópiu aktuálneho živnostenského oprávnenia alebo výpis zo živnostenského
registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia
podnikateľ), viazanú na remeselnú živnosť podľa živnostenského zákona.

- kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (predkladá právnická osoba,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), viazanú na
remeselnú živnosť podľa živnostenského zákona.

- kópiu iného oprávnenia, vydané podľa osobitých predpisov,
- zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní alebo obchodného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača,


- zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom Obstarávaní alebo obchodného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

Pravidla pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky staveniska. Bližšie informácie o konkrétnom termíne a mieste konania sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-568-5/2022.

Predložením ponuky uchádzač súhlasí s návrhom Zmluvy o dielo.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.09.2022