Prešov – Kasárne SNP, b.č. 19 – oprava protiprúdového ohrievača

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
12.381,53 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
16.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Igor ŠVANDA
Telefón: +421 960327580
Email: igor.svanda@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prešov – Kasárne SNP, b.č. 19 – oprava protiprúdového ohrievača
Referenčné číslo: SEMaI-684-3/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232142-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
V budove výmenníkovej stanice sa nachádzajú dva výmenníky tepla. Výmenník tepla slúži na odovzdávanie tepla pary z kotolne vode, ktorá vyhrieva budovu. Jeden z výmenníkov tepla je už 3 roky mimo prevádzky, kvôli poškodeniu vnútorných častí výmenníka - po napustení vody do výmenníkovej nádoby sa voda dostáva do parovodu a vracia sa do kotolne čo je nežiadúce. Aktuálne je vykurovanie riešené druhým výmenníkom, ktorý ale nestíha pokryť potrebu vykurovania v budove. Pred opravou je potrebné preveriť uzatvorenie prívodu pary do budovy.
Cieľom opravy je opraviť protiprúdový ohrievač a zvýšiť efektivitu odovzdávania tepla medzi parou a vodou. Práce budú vykonávané na vyhradených technických zariadeniach tlakových a zhotoviteľ musí mať oprávnenie vydané Sekciou kontroly MOSR/ Odborom kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce, Trenčín.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v
profile verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
12 381,53 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú práce v objekte Prešov Kasárne SNP, b.č. 19 oprava protiprúdového ohrievača.

Špecifikácia požadovaných prác:
1. Demontáž izolácie súčasného protiprúdového ohrievača
2. Vypustenie vody zo systému
3. Demontáž protiprúdového ohrievača a armatúr
4. Montáž protiprúdového ohrievača a výmena/úprava nových armatúr
5. Naplnenie systému vodou
6. Uvedenie do prevádzky
7. Zaizolovanie tepelných potrubí

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v
profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; je oprávnený uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom zákazky min. v rozsahu montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových a ich opravy podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ) preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- kópiou aktuálneho živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -
podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ),

- kópiou aktuálneho výpisu z obchodného registra (predkladá právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

- kópiou iného oprávnenia, vydané podľa osobitných predpisov,

- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača,

- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač PRÁVNICKÁ OSOBA musí predložiť:
a) kópiu platného oprávnenia na opravy VTZ tlakových podľa § 15 zákona č. 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o BOZP) vydané na uchádzača alebo jeho subdodávateľa (právnickú osobu/fyzickú osobu podnikateľa) a
b) kópiu platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu vydaného na prácu na VTZ tlakových podľa § 16 zákona č. 124/2006 - o BOZP vydané na fyzickú osobu.

Uchádzač FYZICKÁ OSOBA-PODNIKATEĽ (a nie zamestnávateľ) musí predložiť:
- kópiu platného preukazu alebo osvedčenia vydaného na prácu na VTZ tlakových podľa § 16 zákona č. 124/2006 - o BOZP vydané na fyzickú osobu.

Doklady podľa bodu 7.3 je možné nahradiť a podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní tak preukázať aj OPRÁVNENÍM na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač pred uzatvorením Zmluvy povinne podá vyplnenú žiadosť o vydanie oprávnenia na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa § 14 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob. 21 2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej Inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013. Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu a už nemusí predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačom, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO, a to v súlade s
funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky staveniska. Bližšie informácie o termíne a mieste
konania obhliadky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Predložením ponuky uchádzač súhlasí s návrhom Zmluvy o dielo.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Toto verejné obstarávanie nie je zeleným ani sociálnym verejným obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2022