Harvestorový uzol - malý

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
705.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. František Fodor
Telefón: +421 484344222
Fax: +421 484344191
Email: frantisek.fodor@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Harvestorový uzol - malý
Referenčné číslo: 19598/2022-220
II.1.2) Hlavný kód CPV
16600000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nového harvestora 4x4 a novej vývoznej súpravy 8x8 s nosnosťou 10 ton určených na vykonávanie výchovných ťažieb vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku harvestora a vývoznej súpravy, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
705 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
1ks harvestor 4x4
1ks vývozná súprava 8x8
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 90
Názov: Lehota dodania predmetu zákazky
Relatívna váha: 10
II.2.6) Odhadovaná hodnota
705 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,,zákon"). Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo podľa § 152 zákona.
§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní (Union zdravotná poisťovňa, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) nie staršie ako tri mesiace.
§ 32 ods.1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods.1 písm. a), § 34 ods. 1 písm. m) - uchádzač preukáže technickú alebo
odbornú spôsobilosť predložením uvedených dokladov alebo dokumentov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods.1 písm. a):
Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky tri predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 600 000,- Euro bez DPH. Dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka harvestorov a vývozných súprav.
Zoznam dodávok musí obsahovať minimálne tieto údaje:
Názov/sídlo odberateľa
Názov/sídlo dodávateľa
Názov a popis dodávok tovaru
Celková zmluvná cena
Termín dodávky
Meno a kontakt na osobu odberateľa kde možno overiť tieto údaje
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaných tovarov v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
§ 34 ods. 1 písm. m):
1. Obchodné zastúpenie uchádzača - priložiť aktuálne platné osvedčenie o autorizácii obchodného zástupcu na ponúkané typy harvestora a vývoznej súpravy, prípadne iný relevantný doklad na základe ktorého uchádzač preukáže že je schopný dodať uvedený tovar vrátane potrebných dokladov.
2. Aktuálny prospektový materiál ponúkaných typov harvestora a vývoznej súpravy spolu s technickými údajmi, prípadne fotografie ponúkaného typu strojov, ktoré uchádzač predložil v ponuke, pričom v opise musia byť uvedené podrobné technické parametre ponúkaných strojov.
3. Certifikáty (doklady) - typové schválenia ponúkaných typov harvestora a vývoznej súpravy vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR potrebné na preukázanie legalizácie pohybu v SR na základe ktorého je uchádzač oprávnený schopný vydať pre verejného obstarávateľa (kupujúceho) kompletné osvedčenie o evidencii vozidla, prípadne uchádzač predloží čestné prehlásenie v ktorom popíše ako bude vykonaná legalizácia pohybu po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike (individuálny dovoz).
V prípade, cudzojazyčných dokladov s výnimkou českého jazyka požaduje verejný obstarávateľ úradný preklad predložených dokladov do slovenského jazyka.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač týmto preukáže, že je schopný, spôsobilý plniť predmet zákazky, t. j. že je oprávnený dodať tovar, ktorý ponúka. Ďalej uchádzač preukáže, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa všetky technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, pre porovnanie technických parametrov ponúknutého stroja s technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom. Prospektom si verejný obstarávateľ overuje, že uchádzačom ponúknuté parametre zariadenia sú zhodné s parametrami v prospekte.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2022 10:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Zábezpeka je stanovená na celú zákazku vo výške 30 000,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobnejšie špecifikované v súťažných podkladoch.
2) Tovary budú financované z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zálohové platby ani platby vopred sa
neumožňujú. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom banky kupujúceho, po dodaní tovaru, na faktúru, ktorej splatnosť bude stanovená na 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
3) Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30382/summary . Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému Josephine,
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému
JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Spôsoby registrácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 odseku 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
5) Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný
európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z profilu Verejného obstarávateľa alebo z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).
6) Všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.09.2022