Zrušené pieskoviská – Architektonické prvky

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
32.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zrušené pieskoviská – Architektonické prvky
Referenčné číslo: CS 10863/2022.
II.1.2) Hlavný kód CPV
37535100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technických a architektonických prvkov na revitalizovaných plochách so zmenou obsahu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na všetky technické a architektonické prvky, ktoré sú súčasťou zákazky bola poskytnutá záruka 24 mesiacov.
Podrobná špecifikácia je obsiahnutá v Príloha č. 5 Výkaz výmer a Prílohe č. 6 Podrobný opis zákazky Výzvy na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
32 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technických a architektonických prvkov na revitalizovaných plochách so zmenou obsahu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na všetky technické a architektonické prvky, ktoré sú súčasťou zákazky bola poskytnutá záruka 24 mesiacov.
Podrobná špecifikácia je obsiahnutá v Príloha č. 5 Výkaz výmer a Prílohe č. 6 Podrobný opis zákazky Výzvy na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického
verejného obstarávania ERANET.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2022