Vybavenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
499.883,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.07.2022
  Dátum zverejnenia:
13.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Valentovičová
Telefón: +421 220462417
Email: monika.valentovicova@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.Sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybavenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR
Referenčné číslo: 26545/2022, VOB/108/2022-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
39313000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybavenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR a to dodaním tovaru vrátane služieb spojených s ich dodaním a plnením kúpnych zmlúv. Technická špecifikácia, množstvo jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v prílohách č. 1a, 1b, 1c súťažných podkladov. Umiestnenie a rozmiestnenie jednotlivých tovarov, ktoré tvoria jednotlivé časti predmetu zákazky sú určené projektovou dokumentáciou - Prílohy č.3a a 3b, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
499 883,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vybavenie strediska nábytkom a spotrebičmi
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39100000-3
39110000-6
39313000-9
39220000-0
51100000-3
39710000-2
39720000-5
60000000-8
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky bude na adrese: Vzdelávacie stredisko hotel Meander, Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba časť Tatranská Štrba
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti č. 1 zákazky je dodanie nábytku a spotrebičov do miesta plnenia predmetu zákazky podľa technickej špecifikácie a rozsahu služieb uvedených v Prílohe č. 1a súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
307 352,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 312000BFC1 Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt: Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR, Kód: ITMS2014+: 312000BFC1
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vybavenie strediska gastro technikou a technikou do práčovne
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
39221000-7
39221100-8
39220000-0
39713200-5
42716120-5
42716200-0
51543400-4
51100000-3
60000000-8
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky bude na adrese: Vzdelávacie stredisko hotel Meander, Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba časť Tatranská Štrba.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti č. 2 zákazky je dodanie gastro techniky a techniky do práčovne podľa technickej špecifikácie a rozsahu služieb uvedených v Prílohe č. 1b súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
172 492,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 312000BFC1 Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt: Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR, Kód: ITMS2014+: 312000BFC1
Časť: 3
II.2.1) Názov
Technické vybavenie strediska
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31710000-6
30213000-5
30213100-6
30232100-5
38652120-7
32351200-0
38652100-1
31711410-0
32581100-0
51100000-3
60000000-8
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia predmetu zákazky bude na adrese: Vzdelávacie stredisko hotel Meander, Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba časť Tatranská Štrba.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časť 3 je dodanie technického vybavenia do miesta dodania podľa technickej špecifikácie a rozsahu služieb uvedených v Prílohe č. 1c súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
20 038,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 312000BFC1 Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt: Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR, Kód: ITMS2014+: 312000BFC1
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej
osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodaných tovarov a zahŕňajúce aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, pričom podľa ZVO je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, odporúča sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie, tiež súčet cien plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Sken zoznamu sa predkladá formou podpísaného dokumentu oprávnenou osobou uchádzača. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: pre Časť č. 1:
Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru (podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov) v rovnakom alebo obdobnom predmete zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce ich dodanie a zahŕňajúce aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru pre časť č. 1 v minimálnej súhrnnej hodnote 80 000,00 EUR bez DPH.

pre Časť č. 2
Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru (podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov) v rovnakom alebo obdobnom predmete zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce ich dodanie a zahŕňajúce aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru pre časť č. 2 v minimálnej súhrnnej hodnote 40 000,00 EUR bez DPH.

pre Časť č. 3
Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru (podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov) v rovnakom alebo obdobnom predmete zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce ich dodanie a zahŕňajúce aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru pre časť č. 3 v minimálnej súhrnnej hodnote 5 000,00 EUR bez DPH.

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar/poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.08.2022 10:00
Miesto: MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava, Odbor realizácie verejného obstarávania, IS ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk (OP) sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v IS ERANET, a to sprístupnením ponúk komisii verejného obstarávateľa, po vložení prihlasovacieho mena a hesla členov komisie. Verejný obstarávateľ doručí zápisnicu z otvárania ponúk v zmysle § 52 ods. 3 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.MPSVR SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje cez komunikačný modul v systéme ERANET. Doručenie do tohto systému je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v systéme.
2.Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET, sa zaregistruje do systému na webovej adrese https://employment.eranet.sk/ alebo www.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadanú emailovú adresu zaslané prístupové heslo pre prihlásenie do systému ERANET za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk.
3.Registrovaný uchádzač v systéme ERANET sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prihlasovacie meno a heslo, ktoré si nastavil pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému ERANET má uchádzač v profile Prehľad zákaziek neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať výlučne elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
4.Komunikácia vrátane doručovania správ, dokumentov, preberania dokumentácie k zákazke a predkladanie elektronickej ponuky sa realizuje výhradne prostredníctvom IS ERANET a je daná funkcionalitou elektronického nástroja.
5.Predloženie elektronickej ponuky je bližšie opísané v SP Časť A.5 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV. Predloženie ponúk.
6.Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania PDF. V elektronicky podanej ponuke musia byť jednotlivé dokumenty v ponuke podpísané oprávnenou osobou a môžu byť predložené ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.
7.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku pre časť č. 1 predmetu zákazky vo výške 15 000,00 EUR, pre časť č. 2 predmetu zákazky vo výške 8 500 EUR, pre časť č. 3 predmetu vo výške 1 000 EUR. Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch (bod 15).

8.Nadlimitná zákazka je realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO, tzv. super-reverzná verejná súťaž.

9.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena na poskytnutie služby presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak RO OP ĽZ po vykonaní administratívnej finančnej kontroly nepostúpi zákazku na ďalšie financovanie z fondov EÚ.

10.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom podľa bodov č. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

11.Uchádzač/i, s ktorým/mi bude/ú podpísaná/é Zmluva/y a jeho prípadní subdodávatelia, ktorí sú povinní byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), musia byť pred podpisom predmetnej kúpnej/kúpnych zmluve/ách zapísaní v RPVS.

12.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

13.Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.07.2022