Servis a údržba rezacieho plotra

  Zadávateľ:
Slovenská národná knižnica
  Predpokladaná hodnota:
19.631,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
17.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná knižnica
IČO: 36138517
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Tarabová
Telefón: +421 432451298
Email: olga.tarabova@snk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
Hlavná adresa(URL): http://www.snk.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis a údržba rezacieho plotra
Referenčné číslo: 062022
II.1.2) Hlavný kód CPV
50530000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je servis a údržba rezacieho plotra Kongsberg VL24 na výrobu
ochranných obalov. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
19 631,40 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je servis a údržba rezacieho plotra Kongsberg VL24 na výrobu
ochranných obalov. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, a teda:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:
e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného alebo živnostenského registra),
f) doloženým čestným vyhlásením.
V zmysle § 152 ZVO uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Elektronická aukcia sa nepoužije.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2022