„Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC“

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
583.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.05.2022
  Dátum zverejnenia:
17.05.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911304888
Email: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1036
Hlavná adresa(URL): www.upjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC“
Referenčné číslo: GUR000002_UPJS
II.1.2) Hlavný kód CPV
71220000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Architektonický návrh/štúdia), vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného Územného rozhodnutia.
a
Spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie pre Centrum kvantových a informačných technológií (CQIT), Park Angelinum 19, výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavebných prác.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
583 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
časť A Architektonický návrh areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71221000-3
71222000-0
71300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Architektonický návrh/štúdia), vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného Územného rozhodnutia.
Dokumentácia sa bude týkať komplexu stavebných objektov v areáli Medická, nachádzajúcich sa v k. ú. Terasa. Jednotlivé navrhované stavebné objekty sa dotknú parciel, ktorých vlastníkom je UPJŠ v Košiciach, Mesto Košice a Košického samosprávneho kraja.
Verejný obstarávateľ má spracovaný Architektonicko-urbanistický koncept univerzitného kampusu spoločnosťou Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Košice, z roku 2017, v ktorom sú riešené jednotlivé objekty. V rámci tohto komplexu bude realizovaná výstavba nových budov a rekonštrukcia, resp. prestavba a dostavba niektorých budov nachádzajúcich sa v uvedenom areáli. Parkovanie je potrebné riešiť ako podzemné veľkokapacitné, ktoré by pokrylo značnú časť potrebných parkovacích miest s tým, že na teréne ostanú len pohotovostné parkovacie miesta.
V uvedenom koncepte je navrhnutá asanácia niektorých budov (telocvične T 3, 4 a T 5, prístavby k internátom) a povrchov (externé športoviská, jestvujúce parkovisko s cestou).
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
400 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Opcia spočíva v tom, že ďalšie zákazky na poskytnutie služieb projektových prác vrátane súvisiacich činností pre účely zabezpečenia realizácie ďalších stupňov dokumentácie pre riešene Areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul., môžu byť zadané úspešnému uchádzačovi postupom podľa § 81 písm. i) ZVO.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
časť B Stavebná projektová dokumentácia a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu - Centrum pre kvantové a informačné technológie (CQIT), Park Angelinum, Košice
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71242000-6
71242000-6
71300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie pre Centrum kvantových a informačných technológií (CQIT), Park Angelinum 19, výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavebných prác.
Opis objektu, pre ktorý bude spracovaný predmet zákazky:
Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom sa nachádza v k. ú. Letná, na p. č. 250/3 zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve p. Kapku a Ing. Kapkovej. K budove patrí aj pozemok na p. č. 290/1 ostatná plocha, na ktorom je uličná a sídlisková zeleň, tiež vo vlastníctve p. Kapku a Ing. Kapkovej .
Stavba v jednej časti je trojpodlažná s podpivničením na časti zastavanej plochy a v druhej časti ako dvojpodlažná bez podpivničenia z montovaného ŽB skeletu so silikátovým opláštením a plochou strechou. Je napojená na verejné siete technického vybavenia s kompletným zdravotechnickým vybavením a priestormi pre administratívu. Hlavné nosné konštrukcie s osovou vzdialenosťou nosných konštrukcií na prevažnej časti zastavanej plochy nad 10 m zodpovedajú stavbe halového typu. Budova je postavená na pozemku ako samostatne stojaca stavba. Bola využívaná na výrobné účely elektrotechnickej firmy s nezávadnou výrobou.
Nové využitie objektu:
Budova bude slúžiť potrebám Centra kvantových a informačných technológií. V dvojpodlažnej časti budovy je možné vytvoriť parkovací dom. Administratívne priestory sa budú nachádzať na 3. NP objektu vo výmere cca 350-400 m2.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
182 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentný zákon.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v súťažných podkladoch a zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 065-170261
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.06.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční online, na URL adrese: https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1636/
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému IS PLUTO na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Úplný názov zákazky je: Vypracovanie stavebnej projektovej štúdie pre stavebné objekty CassTech v rámci projektu CNIC do úrovne finálneho spracovania pre územné rozhodnutie
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.
3) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 ZVO na viac ako 10 pracovných dní.
4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
6) V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného finančného krytia.
8) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu IS PLUTO.
9) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a
centrálnom ekonomickom systéme.
10) Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. "superreverz."
11) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
12) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.05.2022