Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Jablonici - I. etapa

  Zadávateľ:
Obec Jablonica
  Predpokladaná hodnota:
286.634,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2022 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.05.2022
  Dátum zverejnenia:
09.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jablonica
IČO: 00309583
Trnavská 801, 90632 Jablonica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Štvrtecký
Telefón: +421 346583123
Email: martin.stvrtecky@jablonica.net
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.jablonica.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://www.tendernet.sk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Jablonici - I. etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce, ktoré spočívajú v I. etape rekonštrukcie vybraných miestnych komunikácii v obci Jablonica. Práce sú presne definované a špecifikované v súťažných podkladoch a výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
286 634,02 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Práce sú presne definované a špecifikované v súťažných podkladoch a výkaze výmer. Predpokladané obdobie realizácie zákazky najneskôr do 21. 08. 2022.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je povinný použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, www.oversi.gov.sk a pod...):
1. V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra na základe
2. V zmysle § 32 ods. 1 písm. f) doklad preukazujúci, uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač je povinný k cenovej ponuke predložiť zoznam referencií o zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva, za posledných 60 mesiacov v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. a 2. zákona č. 343/20015 Z.z.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.05.2022