Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany

  Zadávateľ:
Obec Sučany
  Predpokladaná hodnota:
209.078,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sučany
IČO: 00316938
Námestie SNP 31, 03852 Sučany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová
Telefón: +421 904214255
Fax: +421 434241025
Email: mscheberova@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233252-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií v obci Sučany, okres Martin. Konkrétne budú obnovené miestne komunikácie ulice Stará Hradská, Hviezdoslavova, Hurbanova.
Obnovené trasy existujúcich miestnych komunikácií zabezpečia občanom ako znevýhodnenej rómskej komunity lepšiu dostupnosť k objektom služieb v centre obce pre ich aktivity vzdelávanie (základná škola), návšteva komunitného centra, pošty a pod.
Obnova existujúcich miestnych komunikácií sú navrhnuté z dôvodu ich nevyhovujúceho stavebno technického stavu, ktorý má vplyv na bezpečnosť a plynulosť premávky ako aj chodcov. Pojazdná vrstva existujúcich komunikácií má asfaltový povrch s množstvom priehlbín, výtlkov a deformácií.
Rekonštrukciou týchto komunikácií sa zvýši plynulosť a bezpečnosť premávky čo priamo súvisí s bezpečnosťou chodcov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
209 078,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žilinský samosprávny kraj, okres Martin, obec Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o obojsmerné dvojpruhové komunikácie. rekonštrukcia v celom rozsahu rešpektuje smerové a výškové vedenie pôvodných miestnych komunikácií.
Stavebné práce pozostávajú z odfrézovania obrusnej vrstvy asfaltu a aj ložnej vrstvy asfaltu v celkovej hrúbke 100 mm a následnom položení nových asfaltových vrstiev.
Rekonštrukcia uvažuje aj s pomiestnym zlepšením únosnosti podložia a to realzáciou vrstvy hydraulicky spevneného kameniva (v miestach značných nerovností, hlavne pri realizovaní prípojok inžinierskych sietí v minulom období)
KAPACITY STAVBY:
-Stará Hradská, parc. č. 4622/1 kn k.ú. Sučany v šírke cca 6,7 m, plocha 2 106,2 m2
-Hviezdoslavova, parc. č. 1971/1, 2, 3,4, 5 kn k. ú. Sučany v šírke 6,3 m, plocha celkom 1 386,5m2
-Hurbanova, parc. č. . 869/1 v šírke 5,9 m, plocha 826,8 m2
KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE
Konštrukcia rekonštrukcie miestnej komunikácie je nasledovného zloženia :
Asfaltový betón AC11, O 40 mm
Spojovací postrek 0,70kg/m2
Asfaltový betón AC16, L 60 mm
Infiltračný postrek 2,0kg/m2
Pôvodné podkladné vrstvy komunikácie
___________________________________________
Spolu hrúbka 100 mm
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
209 078,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP312060BVR3
II.2.14) Doplňujúce informácie
Prioritná os 6 technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ 6.1 technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie § 32 ods. (1) ZVO
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené pod písm. a) - f) a preukazuje ich nasledovne:

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
5. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely preukazovania splnenia podmienok účasti sa rozumie a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu.
6. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

7. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov., ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedený na ÚVO, uchádzač uvedie len pridelené Registračné číslo zápisu
V súlade s § 32 ods. (3) uchádzač nie je povinný preukazovať doklady podľa ods. (2), ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov.

Uchádzač môže podmienky osobného postavenia nahradiť Čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré Čestným vyhlásením nahradil. V Čestnom vyhlásení môže uviesť informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne dostupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 10:10
Miesto: Obecný úrad Sučany, zasadačka Obecného úradu, Námestie SNP 31, Sučany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači a to štatutány zástupca uchádzača alebo ním úradne poverená osoba preukazujúca sa úraden overeným Splnomocnením, za predpokladu, že sa preukáže ako osoba plne očkovaná na COVID 19 (Certitikát 3/3) alebo ako osoba, ktorá COVID 19 prekonala v lehote menj ako 180 dní od lehoty na otváranie ponúk. Doklady budú kontrolované pri vstupe do zasadačky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpky v súlade s § 46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na technické špecifikácie a podmienky plnenie zmluvy predmetné verejné obstaráávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2022