Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
598.105,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
Telefón: +421 424455768
Email: eva.granatova@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.dubnica.eu

Mesto Púchov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317748
Štefánikova 821/21 , 02018 Púchov
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Heneková, MBA, primátorka mesta
Telefón: +421 424650831
Fax: +421 424650826
Email: msu@puchov.sk
Hlavná adresa(URL): www.puchov.sk
DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36293962
Bratislavská 435/12 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Jurisová, riaditeľka
Telefón: +421 424441395
Fax: +421 424441395
Email: iveta.jurisova@dubnica.eu
Hlavná adresa(URL): www.dumat.dubnica.eu
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00632333
Pod hájom 1291/119 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Kollmanová, riaditeľka
Telefón: +421 905473195
Email: riaditel@dubina.org
Hlavná adresa(URL): www.dubina.org
Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37922335
Námestie sv. Jakuba 623/5 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Schwandtnerová, PhD., riaditeľka
Telefón: +421 424428386
Email: muzeum@dubnica.eu
Hlavná adresa(URL): www.dubnica.eu
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36312941
Nádražná 4007 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Klačanská, konateľka
Telefón: +421 917287012
Email: ekonom@tsmdubnica.sk
Hlavná adresa(URL): www.tsmdubnica.sk
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35678127
Centrum I 32 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. Jana Vargová, riaditeľka
Telefón: +421 424420400
Email: sekretariat@zscidca.sk
Hlavná adresa(URL): www.zscidca.edupage.org
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31202284
Centrum II 87 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Oto Bača, riaditeľ
Telefón: +421 910943924
Email: sekretariat@skolac2.sk
Hlavná adresa(URL): www.skolac2.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35678119
Pod hájom 967 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka
Telefón: +421 424422875
Email: zspodhajom@gmail.com
Hlavná adresa(URL): www.zscentrum3dub.edupage.org
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37920332
Centrum II 72 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Polakovičová, riaditeľka
Telefón: +421 424323416
Email: materskaskola@rozpravkovo.com
Hlavná adresa(URL): www.rozpravkovo.com
Základná umelecká škola, Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36124699
Obrancov mieru 356 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka
Telefón: +421 424421191
Email: riaditel.zusdca@gmail.com
Hlavná adresa(URL): www.zusdubnica.sk
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36128601
Pod hájom 1356/1 , 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Rajcová, poverená riadením
Telefón: +421 424422765
Email: cvcdca@seznam.cz
Hlavná adresa(URL): www.cvcdubnica.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: VO/NZ/1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 1 997,012 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
598 105,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trenčiansky kraj.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 1 997,012 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
598 105,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.04.2022
Dátum ukončenia: 31.12.2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
2. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný.
4. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 10:00
Miesto: Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.01.2022