Technológia na výrobu alkoholických a sladových nápojov zo včelích produktov

  Zadávateľ:
Mgr. Patrik Baloga
  Predpokladaná hodnota:
126.894,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 15:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mgr. Patrik Baloga
IČO: 46594183
Osloboditeľov 717/97, 06781 Belá nad Cirochou
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Patrik Baloga
Telefón: +421 908343217
Email: pbaloga.vo@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.vceliafarmabaloga.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 Zákona o verejnom obstarávaní (343/2015 Z. z.)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba potravinárskych výrobkov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Technológia na výrobu alkoholických a sladových nápojov zo včelích produktov
II.1.2) Hlavný kód CPV
42213000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie technológie na výrobu alkoholických a sladových nápojov.
Predmetom zákazky je dodávka technológie pozostávajúcej z dvoch častí:
ČASŤ 1. - Zariadenie pre výrobu alkoholických nápojov (Medovinový destilát - Medovec, Ochutený medovec s ovocím, Bylinný medový likér), kde sa jedná o dodanie destilačného prístroja s rektifikačnou kolónou.
ČASŤ 2. - Zariadenie pre výrobu sladových nápojov (Sladový nápoj s medom a propolisom, Nízkoalkoholický sladový nápoj s medom a propolisom), kde sa jedná o dodanie varne na výrobu sladových nápojov s príslušenstvom (zariadenie v prevedení pivovaru).
Podrobný opis je uvedený v Špecifikácií predmetu zákazky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
126 894,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zariadenie pre výrobu alkoholických nápojov
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42910000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Včelia farma Baloga, Osloboditeľov 717/97, Belá nad Cirochou.
II.2.4) Opis obstarávania
Povaha, množstvo obstarávaných tovarov a určenie požiadaviek je podrobne zadefinované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
22 553,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Názov projektu: Včelia farma Baloga - výroba regionálnych potravinárskych výrobkov.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kód projektu v ITMS2014+: 313031ASZ5
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (OPII-MH/DP/2020/11.3-26).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zariadenie pre výrobu sladových nápojov
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42213000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Včelia farma Baloga, Osloboditeľov 717/97, Belá nad Cirochou.
II.2.4) Opis obstarávania
Povaha, množstvo obstarávaných tovarov a určenie požiadaviek je podrobne zadefinované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
104 340,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Názov projektu: Včelia farma Baloga - výroba regionálnych potravinárskych výrobkov.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kód projektu v ITMS2014+: 313031ASZ5
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (OPII-MH/DP/2020/11.3-26).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Ustanovenie § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
2. Ustanovenie § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
Všetky bližšie informácie k podmienkam účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača sú uvedené v súťažných
podkladoch, v časti C. PODMIENKY ÚČASTI.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 18:00
Miesto: Virtuálne prostredie Informačného systému EVO pre elektronické verejné obstarávanie s využitím
funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom modernizovaného systému EVO, ktorý je umiestnený na nasledujúcej webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022