Prenájom plne automatizovaného qPCR systému pre analýzu a prípravu vzoriek s dodávkou kompatibilných diagnostík na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu

  Zadávateľ:
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
298.487,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.12.2021
  Dátum zverejnenia:
04.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31825249
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Koleňáková
Telefón: +421 335939319
Fax: +421 335511205
Email: monika.kolenakova@truni.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4027
Hlavná adresa(URL): https://www.truni.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prenájom plne automatizovaného qPCR systému pre analýzu a prípravu vzoriek s dodávkou kompatibilných diagnostík na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu
Referenčné číslo: 7542-2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33694000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO dodávka diagnostík a poskytnutie prenájmu analyzátora na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu. Zákazka zahŕňa potrebné dodanie chemikálií, kitov, reagentov, spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a zabezpečenie fungovania prístroja. Taktiež je súčasťou dodanie odberových skúmaviek a médií potrebných pre odber a uchovanie vzoriek. Súčasťou je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístroja pred poškodením, test funkčnosti, zaškolenie obsluhujúceho personálu, poskytnutie prenájmu, kontroly, certifikovaného servisu poskytnutého výrobcom.
Obstarávaním, realizáciou tejto zákazky sa plní jeden z cieľov Projektu PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270, ktorý je financovaný z výskumného programu Európskej únie pod názvom Horizont 2020, ktorý tvorí konzorcium 11 organizácií zo 7 rôznych krajín so spoločným cieľom bojovať proti rakovine krčka maternice prostredníctvom prevencie a včasnej diagnostiky.
Predmet zákazky bude slúžiť pre vedecké účely. Chemikálie, reagencie pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárno-mikrobiologických vied, spotrebný materiál pre analýzu vzoriek získaných samoodberom na prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu HPV. Vykonanie analýz sa bude uskutočňovať prostredníctvom automatizovaného prístroja, ktorý bude v prenájme na dobu trvania projektu, čo predstavuje dobu 24 mesiacov. Predmet zákazky je bližšie vyšpecifikovaný v časti B.2 - Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
298 487,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Odberové skúmavky a médium
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
19520000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Hornopotočná 23
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie odberových skúmaviek a médií potrebných pre odber a uchovanie vzoriek. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
41 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Projekt PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270
Časť: 2
II.2.1) Názov
Chemikálie, kity, reagencie, spotrebný materiál a prenájom prístroja
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Hornopotočná 23
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka diagnostík a poskytnutie prenájmu analyzátora na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu. Zákazka zahŕňa potrebné dodanie chemikálií, kitov, reagentov, spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a zabezpečenie fungovania prístroja.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
257 287,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Projekt PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodu A2 Podmienky účasti, 1. Osobné postavenie uchádzača, súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
Miesto: Trnava, Hornopotočná 23
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk, t.j. na sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti, v zmysle čl. V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK, súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2021