Rodinný dom bez administratívneho zázemia

  Zadávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  Predpokladaná hodnota:
318.289,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.12.2021
  Dátum zverejnenia:
28.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Špitálska 8, 81267 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Trnavský, Ing. František Viktorius
Telefón: +421 552440203
Email: verejne.obstaravanie@upvsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu bez administratívneho zázemia v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 3.1 a 3.2 týchto súťažných podkladov.

Podrobné informácie na realizáciu predmetu zákazky, na rozsah a špecifikáciu činností, využitých materiálov a technológii sú uvedené v nasledovných dokumentoch, ktoré presne deklarujú opis predmetu zákazky a sú pre realizáciu diela záväzné, a ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov: Príloha č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a Príloha č. 3-2 Výkazy výmery stavby (neocenený).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
318 289,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215215-7
45211100-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmet zákazky sa bude realizovať v k. ú. Beckov na:parcele registra C-KN par. č. 1876/110, 1876/138, 1876/158, 1876/124 nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Beckov,
II.2.4) Opis obstarávania
výstavba rodinného domu bez administratívneho zázemia v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 3.1 a 3.2 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
318 289,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný programu 302000-Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), kód výzvy:IROP-PO2-SC211-2017-17
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4
ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich
splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Osobné postavenie sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 1
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Finančné a ekonomické
postavenie sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 2
§ 33 ods. 1 písm. a) ZoVO
§ 33 ods. 1, písm. d) ZoVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného
postavenia uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného
obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez
obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Technická a odborná
spôsobilosť sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 3
§ 34 ods. 1 písm. b) ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. g) ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. j) ZoVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného
obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez
obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dĺžka trvania zákazky lehota plnenia: DO 12 mesiacov
Určenie dĺžky trvania zákazky a lehoty plnenia predmetu zákazky s určením začiatku
jej plynutia je uvedené bližšie v súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 Návrh Zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 14:00
Miesto: Referát verejného obstarávania
Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava
Trakt A, druhé poschodie
Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom elektronického certifikovaného nástroja EN EVOSERVIS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie o oprávnených osobách
zúčastnených na otváraní ponúk sú stanovené v Súťažných podkladoch časť A 5, p.č.22
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku :
Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle
§ 46 ZoVO vo výške 9 000 .- EUR resp. ekvivalent v inej mene.
Zhotoviteľ bude povinný predložiť objednávateľovi a zabezpečiť
- Harmonogramu vykonania stavebných prác v zmysle čl.IV ZoD
- vypracovaný plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle čl.V ZoD
- vypracovaný skúšobný a kontrolný plán v zmysle čl.V ZoD
- vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác v zmysle čl.V ZoD
- dodanie príslušných atestov a certifikátov v zmysle čl.V ZoD
- vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach v zmysle čl.V ZoD
a ostatné povinnosti vyplývajúce ZoD
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2021