Informačný systém verejnej správy Elektronická registratúra.

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.141.975,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.12.2021
  Dátum zverejnenia:
23.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Ďurech
Telefón: +421 259722368
Email: martin.durech@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435938
Hlavná adresa(URL): https://www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Informačný systém verejnej správy Elektronická registratúra.
Referenčné číslo: k CRD -2421/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby je vytvorenie, dodanie a implementácia informačného systému verejnej správy Elektronická registratúra (ďalej len ako Informačný systém eReg), ktorý bude slúžiť na zabezpečenie kompletnej správy listinných a elektronických dokumentov s cieľom IKT prostriedkami kompletne pokryť procesy od prijatia podania, jeho evidencie až po archiváciu spisu. Predmetom zákazky je aj zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému eReg z dôvodu zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými bude Informačný systém eReg integrovaný. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky v príslušných SP.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 141 975,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72000000-5
72212920-4
72227000-2
72267100-0
72310000-1
72512000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby je vytvorenie, dodanie a implementácia informačného systému verejnej správy Elektronická registratúra (ďalej len ako Informačný systém eReg), ktorý bude slúžiť na zabezpečenie kompletnej správy listinných a elektronických dokumentov s cieľom IKT prostriedkami kompletne pokryť procesy od prijatia podania, jeho evidencie až po archiváciu spisu. Predmetom zákazky je aj zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému eReg z dôvodu zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými bude Informačný systém eReg integrovaný. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky v príslušných súťažných podkladoch, ako aj v návrhu obchodných podmienok - Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela; Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému; Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností; Sprostredkovateľská zmluva - Zmluva o spracúvaní osobných údajov.

Verejný obstarávateľ (objednávateľ) si vyhradzuje právo uplatniť si u úspešného uchádzača (poskytovateľa) právo opcie na predĺženie doby platnosti Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji Informačného systému eReg (ďalej len opcia) v cykloch (2 roky + 2 roky + 1 rok), teda spolu najviac o 5 rokov, t. j. verejný obstarávateľ (objednávateľ) je oprávnený využiť opciu aj čiastočne alebo na viackrát. V zmysle uvedeného bola dohodnutá maximálna doba trvania Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému eReg na 9 rokov za predpokladu využitia opcie verejným obstarávateľom (objednávateľom) v maximálnom možnom rozsahu 5 rokov. Pre odstránenie pochybností platí, že verejný obstarávateľ (objednávateľ) je právo opcie oprávnený využiť a žiadne z ustanovení Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji Informačného systému eReg nemožno vykladať tak, že verejný obstarávateľ (objednávateľ) má aj povinnosť právo opcie využiť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 141 975,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
114
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) si vyhradzuje právo uplatniť si u úspešného uchádzača (poskytovateľa) právo opcie na predĺženie doby platnosti Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji Informačného systému eReg (ďalej len opcia) v cykloch (2 roky + 2 roky + 1 rok), teda spolu najviac o 5 rokov, t. j. verejný obstarávateľ (objednávateľ) je oprávnený využiť opciu aj čiastočne alebo na viackrát. V zmysle uvedeného bola dohodnutá maximálna doba trvania Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému eReg na 9 rokov za predpokladu využitia opcie verejným obstarávateľom (objednávateľom) v maximálnom možnom rozsahu 5 rokov. Pre odstránenie pochybností platí, že verejný obstarávateľ (objednávateľ) je právo opcie oprávnený využiť a žiadne z ustanovení Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji Informačného systému eReg nemožno vykladať tak, že verejný obstarávateľ (objednávateľ) má aj povinnosť právo opcie využiť.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu (napr. Zmluva o združení ...atď.) na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá/vyhodnotená ako úspešná, tak všetci členovia skupiny dodávateľov budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona o VO vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa príslušných právnych predpisov a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Z dokumentácie, ktorá preukazuje vytvorenie určitej právnej formy medzi všetkými členmi skupiny dodávateľov, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky vytvorenej určitej právnej formy spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač (skupina dodávateľov) je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú dokumentáciu, ktorá preukazuje vytvorenie určitej právnej formy medzi všetkými členmi skupiny dodávateľov, a to najneskôr v deň uzatvorenia (podpisu) zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 zákona o VO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, t. j. rozšírený reverzný postup (super-reverzná verejná súťaž).

Verejný obstarávateľ si dovoľuje so zreteľom na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zdôrazniť ustanovenie § 55 ods. 1 zákona o VO (druhá veta predmetného ustanovenia), podľa ktorého, ak verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje so zreteľom na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky zdôrazniť ustanovenie § 55 ods. 1 zákona o VO (druhá veta predmetného ustanovenia), podľa ktorého, ak verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, aby
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý ma subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje zdôrazniť, že uplatňuje so zreteľom na § 38 ods. 1 písm. d) zákona o VO podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO. Ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO ustanovuje:
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Verejný obstarávateľ uvádza, že nerozdelil zákazku na časti a odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je súčasťou príslušných súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača, aby zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.

Uchádzač preukazuje splnenie taxatívne vymedzených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO dokladmi podľa § 32 ods. 2, 3, 4 a 5 zákona o VO.

Hospodársky subjekt (záujemca alebo uchádzač) vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o VO zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o VO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o VO. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v zmysle § 152 ods. 5 zákona o VO, je oprávnený od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) zákona o VO.

Hospodársky subjekt (záujemca alebo uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o VO, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá:

1) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO, avšak uchádzač v prípade nepredloženia dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.;

2) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO.;

3) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO (potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO.;

4) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO (doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO.

Podrobné informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o dokladoch a dokumentoch na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o jednotlivých spôsoboch preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (Zoznam hospodárskych subjektov, Jednotný európsky dokument), skutočnosti a podmienky, kedy uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o VO a všetky, ďalšie, nevyhnutné, súvisiace informácie, sú uvedené a vymedzené v príslušných súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
Miesto: Virtuálne prostredie Informačného systému pre elektronické verejné obstaravanie verzia 18.0 v zmysle otvárania ponúk využitím funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435938
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožňuje osobnú účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk je zabezpečené výlučne prostredníctvom využitia funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom, ktorú umožňuje a poskytuje IS EVO. Podrobne v príslušných SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia).

Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý vedie a sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie.

IS EVO je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html

Všetky písomné procesné úkony vo verejnom obstarávaní súvisiace s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) budú uskutočňované elektronicky prostredníctvom IS EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435938

Verejný obstarávateľ pri elektronickej komunikácii prostredníctvom IS EVO určil, že moment odoslania informácie sa považuje za moment doručenia informácie adresátovi, t. j. dátum odoslania = dátum doručenia (tzn. doručenie informácie nastáva odoslaním).

Skratka zákon o VO v celom texte tohto oznámenia znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, aby
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý ma subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety (predchádzajúcej vety) uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Informácia o vypracovaní ponuky je nevyhnutnou, povinnou obsahovou náležitosťou ponuky.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje so zreteľom na ustálenú aplikačnú prax, že nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa predstavuje legitímny objektívny dôvod zrušenia verejného obstarávania (dôvod hodný osobitného zreteľa) v súlade s § 57 ods. 2 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že aplikuje podľa § 34 ods. 2 zákona o VO a z dôvodu zaistenia primeranej hospodárskej súťaže dlhšiu dobu ako je doba podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, t. j. aplikuje na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosť Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov (namiesto troch rokov) od vyhlásenia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe jediného kritéria a to kritéria najnižšej ceny v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o VO. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností presný názov kritéria na vyhodnotenie ponúk znie: Najnižšia celková cena v Eur s DPH za predmet zákazky.

Návrh uchádzača (cenová ponuka) na plnenie jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk Celková cena v Eur s DPH za predmet zákazky predstavuje súčet:
1) Ceny celkom za Dielo v Eur s DPH a
2) Ceny celkom za paušálne a objednávkové služby v Eur s DPH vrátane uplatnenia opcie v 5. a 6. roku, v 7. a 8 roku, a v 9. roku životného cyklu.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.12.2021