Zber, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia

  Zadávateľ:
Mesto Pezinok
  Predpokladaná hodnota:
825.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.12.2021
  Dátum zverejnenia:
20.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Pezinok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305022
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pezinok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Enteris H s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53140869
Vilová 2 , 85101 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.pezinok.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zber, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia
Referenčné číslo: 2021/MPE/034
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO) vytvoreného a zozbieraného na území mesta Pezinok a prenájom zberných nádob. Zber BRKO sa uskutoční pri bytových domoch (komplexná bytová výstavba - KBV) a v rodinných domoch (individuálna bytová výstavba -IBV). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad). Predpokladané celkové množstvo BRKO v trvaní 36 mesiacov je 2160 t (možná tolerancia 15%), t. j. 1 836 až 2484 t.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
825 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO) vytvoreného a zozbieraného na území mesta Pezinok a prenájom zberných nádob. Zber BRKO sa uskutoční pri bytových domoch (komplexná bytová výstavba - KBV) a v rodinných domoch (individuálna bytová výstavba -IBV). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad). Predpokladané celkové množstvo BRKO v trvaní 36 mesiacov je 2160 t (možná tolerancia 15%), t. j. 1 836 až 2484 t.
Poskytnutie služby zahŕňa:
a) prenájom zberných nádob na BRKO o objeme 240 litrov v počte 170 kusov a ich rozmiestnenie v komplexnej bytovej výstavbe (KBV) (k zmene počtu zberných nádob môže dôjsť v priebehu trvania Zmluvy v tolerancii +/- 10 %), dodanie 3500 balení po 52 kusov 15 litrových pevných recyklovateľných vreciek (na košík s rozmermi Š22 x D25 x V30) v rolke (balenie) pre každú domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) bez distribúcie,
b) samotný zber výmena 240 litrových nádob 1x do týždňa za čisté, prázdne, vydezinfikované nádoby v KBV a zber vreciek z IBV vozidlami určenými na zber bioodpadu a odvoz plných nádob a vreciek do zariadenia na zhodnocovanie BRKO a
c) zhodnotenie BRKO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
825 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové a colné nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v ĺikvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu -podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- bodu b): potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.
.
Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, nemusí v ponuke potrebné predkladať nasledovné doklady:
a) podľa § 32 ods. 2, písm. b), zákona o verejnom obstarávaní,
b) podľa § 32 ods. 2, písm. c), zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak je uchádzač zapísaný v Obchodnom registri SR.
K uvedeným dokladom má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
.
A) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
.
B) podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje uviesť opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
.
C) podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, vzhľadom na to, že ide o zložité služby, kontrolu technickej spôsobilosti uchádzača.
.
D) podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje uviesť údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Zoznam sa musí týkať poskytovania služby rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (zber a súčasne zhodnotenie odpadov biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu alebo zber a likvidácia ostatných komunálnych odpadov). Uchádzač musí predloženými referenciami preukázať, že za obdobie posledné 3 roky zrealizoval takéto zákazky v minimálnej súhrnnej 400 000 EUR bez DPH.
.
B) Uchádzač predloží kópiu platného certifikátu systému manažmentu kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky (Zber, preprava a nakladanie s odpadmi), vydaného nezávislou inštitúciou, prípadne jeho ekvivalent osvedčujúci zavedenie rovnocenných opatrení podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu.
.
C) Uchádzač predloží kópie nasledovných dokladov:
a) platné potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a zber odpadov podľa § 98 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť,
b) platný súhlas podľa § 97 ods. 1. písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť,
c) platné rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky na činnosť zber a preprava VŽP materiálu kategórie 3 písm. f) a písm. p) kuchynské odpady a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia ES č. 1069/2009 v rámci Slovenskej republiky alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť,
d) platné rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na skladovanie VŽP materiálu kat. 3 kuchynský odpad a separované potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia ES č. 1069/2009 v rámci Slovenskej republiky alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
.
D) Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne nasledovnou technikou:

a) Minimálne 1 nákladné zberové vozidlo určené na prevoz zberných nádob s objemom 240 l
- aktívne sledovacie zariadenie pre zisťovanie polohy (GPS lokátor či GPS tracker)
- emisná norma min. EURO6.

b)Minimálne jedno zberové vozidlo na zber komunálneho odpadov z 10 l nádob
- utesnená nadstavba vozidla so záchytnou vaňou nadstavby na zachytenie tekutej zložky odpadu,
- aktívne sledovacie zariadenie pre zisťovanie polohy (GPS lokátor či GPS tracker),
- emisná norma min. EURO6.

Údaje o strojovom a technickom vybavení je nutné preukázať nasledovnými dokladmi:
- kópia technického osvedčenia od vozidla,
- technický list a fotodokumentácia k vozidlu, z ktorých bude zrejmé splnenie všetkých požiadaviek, kladených na jednotlivé vozidlá,
- preukázanie vlastníckeho alebo iného právneho vzťahu k vozidlu: kúpna zmluva, inventárna karta k majetku (v prípade vlastníctva) alebo zmluva o prenájme, leasingu alebo výpožičke (v prípade iného právneho vzťahu).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 10:30
Miesto: MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 1. poschodie, zasadačka, č.dv.12.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Otváranie ponúk prebehne aj on-line, kedy systém IS EVO v okamihu otvorenia ponúk vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
3. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, žeuchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
5. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu sa preukáže dokladom totožnosti. Ak sa otvárania ponúk zúčastní za uchádzača jeho poverený zástupca, tento sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, resp. úradne overenou kópiou splnomocnenia pre účasť na predmetnom otváraní ponúk.
6. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií, ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.12.2021