Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa

  Zadávateľ:
Dominikánsky konvent
  Predpokladaná hodnota:
368.561,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.12.2021
  Dátum zverejnenia:
15.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dominikánsky konvent
IČO: 17084521
Mäsiarska 6, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@studnica-no.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa
Referenčné číslo: 2021_Dominikánsky_Kostol
II.1.2) Hlavný kód CPV
45454100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné reštaurátorské práce realizované na základe Reštaurátorského výskumu, Návrhu na reštaurovanie a Návrhu postupu a technológie obnovy fasád Objektu NKP Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie Dominikánsky kostol v Košiciach zapísaného v ÚZPF pod.č.1126/2, ktorý spracoval Mgr. Art. Ľubomír Kuc, zapísaný v Zozname členov Komory reštaurátorov pod por. č. 031.
Odborné posúdenie stavu zvlhnutia a Projektu sanácie fasády spodnej stavby obvodového plášťa kostola spracoval RES - Ing. Bako Jozef, CSc. Autorizovaný stavebný inžinier v odbore pozemné stavby reg. číslo SKSI 6973°A°1. Ing. Bako Jozef, CSc. je autorom Odborného posudku Stavu sanilitného zaťaženia obvodového plášťa reštaurovanej NKP. Sprievodnú správu ku stavbe: Sanácia fasády spodnej stavby obvodového plášťa kostola dominikánov - Košice spracoval Ing. Mikuláš Balogh, projektová kancelária. Rozpočtové náklady ku uvedenej Sprievodnej správe spracovala Ing. Jolana Lengyelová. Tieto sú obsiahnuté v celkovom rozpočte stavby, na základe ktorej bola určená PHZ predmetu tejto zákazky.
Celkovú skladbu rozpočtu materiálov, prác a ich množstiev spracoval na základe vyššie uvedených výskumov, návrhov a posudkov, Mgr. Art. Ľubomír Kuc. Aktualizáciu cien, na určenie PHZ predmetu tejto zákazky spracovala stavebná cenárka Bc. Janka Pokryvková, ev. č. 611

Predmetom zákazky je II. etapa reštaurátorských prác na fasáde Dominikánskeho kostola v Košiciach.
a) Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru svätyne a južnej steny svätyne
b) Reštaurovanie južnej fasády lode kostola
c) Reštaurovanie západnej fasády kostola

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v komplexnom zoskupení súťažných podkladov ( PD, VV, Rozhodnutie KPÚ zo dňa 09.08.2013, Rozhodnutie KPÚ zo dňa 08.04.2014, značka KPUKE-2014/8021-02/23116/HA.JJ, Aktualizácia rozhodnutia KPÚ zo dňa 15.05.2017, značka KPUKE-20174/6001-02/35005/HA, Záväzné stanovisko KPÚ zo dňa 28.06.2019, číslo KPUKE-2019/12654-3/57374/HA, Reštaurátorský výskum, Odborné posúdenie stavu zavlhnutia a projekt sanácie fasády spodnej stavby obvodového plášťa kostola, Odborný posudok stavu salinitného zaťaženia obvodového plášťa, Sprievodná správa).

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
368 561,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce na fasáde Dominikánskeho kostola v Košiciach II. etapa
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
368 561,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 19
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2:
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 ZVO.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno a zabezpečenie dôkazu, že hospodársky subjekt
nespĺňa tieto podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do ZHS. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným JED podľa § 39 ods.1 ZVO, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.
Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa:
§ 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 340.000,00,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o celkovom obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky ( reštaurátorské práce na národných kultúrnych pamiatkach zapísaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č. 29/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom rovnocennom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. iným ekvivalentným dokladom preukazujúcim, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona, v minimálnej kumulatívnej hodnote 340.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom uchádzač predloží minimálne jednu referenciu/ potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác týkajúcu sa reštaurátorských prác na fasáde, resp. murive sakrálnej stavby v minimálnej kumulatívnej hodnote 50.000,00 EUR bez DPH.

B) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Stavbyvedúci ( min. 1 osoba ) minimálna požadovaná úroveň viď časť A.2 Súťažných podkladov
Reštaurátor č. 1 - špecializácia M1 ( min. 1 osoba) minimálna požadovaná úroveň viď časť A.2 Súťažných podkladov
Reštaurátor č. 2 - špecializácia M2 ( min. 1 osoba) minimálna požadovaná úroveň viď časť A.2 Súťažných podkladov
Autorizovaný stavebný inžinier ( min. 1 osoba) minimálna požadovaná úroveň viď časť A.2 Súťažných podkladov
Reštaurátor č. 3 - špecializácia S8 ( min. 1 osoba) minimálna požadovaná úroveň viď časť A.2 Súťažných podkladov
Reštaurátor č. 4 - špecializácia S9 ( min. 1 osoba) minimálna požadovaná úroveň viď časť A.2 Súťažných podkladov
Inžinier pre statiku stavieb ( min. 1 osoba) minimálna požadovaná úroveň viď časť A.2 Súťažných podkladov

Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť zdroje inej osoby v zmysle § 34, ods. 3
ZVO. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 14:00
Miesto: V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese: STUDNICA, n.o., Košická 56, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude zrealizované online spôsobom z dôvodu nevyhnutnosti pokračovať v aktuálne platných opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a to aj na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.03.2020. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v zmysle rozhodnutí KPÚ a je povinný pri realizácii Diela strpieť dohľad KPÚ viď časť B.1 SP a návrh ZoD.
3.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to prostredníctvom informačného systému ERANET
4.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
5. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly viď ZoD
6.Podmienky zádržného viď ZoD.
7.Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD.
8. Povinnosť predkladanie informácie o nakladaní s odpadom viď časť B.1 SP a ZoD
10.Požaduje sa zábezpeka: výška 10.400,00 EUR a podmienka zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
11. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
12. Verejný obstarávateľ v zmysle § 38 ods. 4 ZVO v SP zadefinoval, ktoré práce musí vykonať priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Táto povinnosť je rovnako uvedená v ZoD ako zmluvná podmienka.
13. Uchádzač je povinný súčasne s ponukou predložiť Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za každú zainteresovanú osobu.
14. Dĺžka trvania realizácie Diela: do 19 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr do 31.10.2023.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2021