TURISTICKO-INFORMAČNÉ A NÁVŠTEVNÉ CENTRUM

  Zadávateľ:
Obec Kravany nad Dunajom
  Predpokladaná hodnota:
353.415,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.11.2021
  Dátum zverejnenia:
25.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kravany nad Dunajom
IČO: 00306533
Dlhá 186, 94636 Kravany nad Dunajom
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marko Stanko
Telefón: +421 917365692
Email: marko.stanko@eufc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4285
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4285
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
TURISTICKO-INFORMAČNÉ A NÁVŠTEVNÉ CENTRUM
Referenčné číslo: KnD 11/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizované budú nižšie uvedené časti celého diela:
SO 01 Informačná a prevádzková budova
SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Kanalizačná prípojka
SO 07 Elektrická prípojka a vonkajšie osvetlenie
SO 08 Demolácia jestvujúcej stavby - "Plná pálená maloformátová tehla" po očistení bude opätovne použitá pri realizácii časti SO 02 /spevnené plochy/.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je v prílohe č. 1 Súťažných podkladov a v príslušnej stavebno-technickej dokumentácii a v súlade s prílohou č. 2 Výkaz výmer.

Rozsah realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie viď. A16-ETAPIZÁCIA REALIZÁCIE
SO 01 Informačná a prevádzková budova - úplná realizácia v zmysle projektovej dokumentácie
SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa - realizácia iba spevnenej plochy. V rámci spevnených plôch verejný obstarávateľ upozorňuje na požiadavku použitia "Plnej pálenej maloformátovej tehly" z demolácie jestvujúcej stavby.
SO 03 Sklad so zázemím a prekrytá terasa - nerealizovaná časť
SO 04 Spevnené plochy a sadové úpravy - nerealizovaná časť
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
353 415,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45110000-1
45210000-2
45300000-0
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie: Kravany nad Dunajom
Parcelné číslo: 56/2 a 60/1, 3, 4, 5, 6
II.2.4) Opis obstarávania
Realizované budú nižšie uvedené časti celého diela:
SO 01 Informačná a prevádzková budova
SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Kanalizačná prípojka
SO 07 Elektrická prípojka a vonkajšie osvetlenie
SO 08 Demolácia jestvujúcej stavby - "Plná pálená maloformátová tehla" po očistení bude opätovne použitá pri realizácii časti SO 02 /spevnené plochy/.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je v prílohe č. 1 Súťažných podkladov a v príslušnej stavebno-technickej dokumentácii a v súlade s prílohou č. 2 Výkaz výmer.

Rozsah realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie viď. A16-ETAPIZÁCIA REALIZÁCIE
SO 01 Informačná a prevádzková budova - úplná realizácia v zmysle projektovej dokumentácie
SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa - realizácia iba spevnenej plochy . V rámci spevnených plôch verejný obstarávateľ upozorňuje na požiadavku použitia "Plnej pálenej maloformátovej tehly" z demolácie jestvujúcej stavby.
SO 03 Sklad so zázemím a prekrytá terasa - nerealizovaná časť
SO 04 Spevnené plochy a sadové úpravy - nerealizovaná časť
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
353 415,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: SKHU/1902/1.1/037
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky je spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko, kód projektu SKHU/1902/1.1/037.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok účasti spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa podľa § 37 ZVO
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Možnosť nepredkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

1)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet
zákazky, za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.


2)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1)
Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO nasledovne:
Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto
zákazky, za posledných (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, (ďalej len rozhodné obdobie), pričom
vyhlásením sa rozumie zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a)Názov a sídlo odberateľa
b)Predmet zákazky
c)Stručný popis zákazky
d)Celková cena plnenia
e)Relevantná cena plnenia (vo finančnom vyjadrení cena v EUR bez DPH skutočne vykonaných prác na zákazke, pričom uchádzač v prípade realizácie zákazky v inom ako rozhodnom období, vyčísli cenu plnenia v rozhodnom období. V prípade zákazky, ktorá pozostávala z rôznych predmetov plnenia, z ktorých niektoré nespadajú do stanovenej definície rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uchádzač vyčísli relevantnú cenu plnenia.)
f)Skutočnú lehotu dodania
g)Telefonický kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže overiť plnenie zákazky

Rovnakým alebo obdobným charakterom sa pre účely tejto zákazky rozumie pozemné stavby
Zoznam musí obsahovať minimálne jednu alebo viac zákaziek v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške:
- 300 000 EUR bez DPH, z ktorej/ktorých bude vyplývať, že uchádzač v rámci nej/nich realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov).
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto
referencie existujú.
V prípade, ak práce zrealizoval uchádzač, ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem uskutočnených prác, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to
prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného
obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

AD 2)
Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ZVO na každú časť zákazky samostatne nasledovne:
Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim ako osobou zodpovednou a určenou na plnenie predmetu zákazky. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho.

Uchádzač predloží nasledujúce doklady a/alebo dokumenty:
I. Doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte s odborným zameraním na pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie) alebo odkaz na miesto, kde je toto platné osvedčenie verejne dostupné.
II. Doklad alebo dokument, z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi, interná/externá kapacita uchádzača.

Aplikujú sa ustanovenia § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3 ZVO
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná na základe priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s
dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky On-line.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO ver. 18.0, ktorý umožňuje od 13.10.2020 využiť
funkcionalitu on-line sprístupnenie ponúk, k. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkých
členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuky do lehoty na predkladanie ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému IS EVI ver. 18.0 (ďalej len systém). Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému sú zadefinované a zverejnené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k verejnému obstarávaniu sú uverejnené v systéme pod hypertextovým prepojením https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo.5f5.html.

2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3.V zmysle § 112 ods. 6 ZVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.

4.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač je povinný vyplniť údaje v JED podľa ZVO a povoľuje sa vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Uchádzač je oprávnený predložiť alternatívne podľa § 114 ods. 1 ZVO čestné vyhlásenie. Uchádzač však pri využití tohto inštitútu musí preukázateľne spĺňať zadané podmienky účasti už v čase predkladania ponuky/vyhotovenia takéhoto čestného prehlásenia.

5.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a zmluvy o dielo.

6. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 8 000 EUR.
Bližšie informácie sa nachádzajú v SP.

7.Obhliadka miesta realizácie prác bude umožnená. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v SP.

8. Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Zmluva
uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.11.2021