SMART IS mesta Dolný Kubín

  Zadávateľ:
Mesto Dolný Kubín
  Predpokladaná hodnota:
142.675,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 11:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.11.2021
  Dátum zverejnenia:
16.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dolný Kubín
IČO: 00314463
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Lapinová
Telefón: +421 905748861
Email: dk@tendergroup.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4881
Hlavná adresa(URL): https://www.dolnykubin.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SMART IS mesta Dolný Kubín
II.1.2) Hlavný kód CPV
72200000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vytvorenie inteligentnej platformy s názvom: SMART IS mesta Dolný Kubín, ktorá bude integrovať smart riešenia mesta (napr. kamerový bezpečnostný systém, verené osvetlenie, parkovací systém atď.) do jedného koncového riešenia. Okrem samotnej integrácie, zabezpečí zjednodušenie a zefektívnenie toku údajov, analýzu a vizualizáciu vybratých dát pre potreby občanov ako aj zber dát pre potreby verejných politík.
Navrhnuté riešenie musí byť budované v súlade s platnou legislatívou, spôsobom, aby bola zabezpečená otvorená architektúra s možnosťou pripájania nových IoT prvkov pre ďalšie možné rozširovanie predmetného systému a to od rôznych dodávateľov. Celé riešenie bude postavené ako centralizované riešenie na strane mesta.
Predmetom zákazky je aj zabezpečenie služieb technickej podpory softvérového riešenia úprav, údržby a rozvoja Informačného systému, za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená sústavná interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je Informačný systém integrovaný.
Predmet zákazky je podrobne opísaný v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 675,88 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Dolný Kubín
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vytvorenie inteligentnej platformy s názvom: SMART IS mesta Dolný Kubín, ktorá bude integrovať smart riešenia mesta (napr. kamerový bezpečnostný systém, verené osvetlenie, parkovací systém atď.) do jedného koncového riešenia. Okrem samotnej integrácie, zabezpečí zjednodušenie a zefektívnenie toku údajov, analýzu a vizualizáciu vybratých dát pre potreby občanov ako aj zber dát pre potreby verejných politík.
Navrhnuté riešenie musí byť budované v súlade s platnou legislatívou, spôsobom, aby bola zabezpečená otvorená architektúra s možnosťou pripájania nových IoT prvkov pre ďalšie možné rozširovanie predmetného systému a to od rôznych dodávateľov. Celé riešenie bude postavené ako centralizované riešenie na strane mesta.
Predmetom zákazky je aj zabezpečenie služieb technickej podpory softvérového riešenia úprav, údržby a rozvoja Informačného systému, za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená sústavná interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je Informačný systém integrovaný.
Predmet zákazky je podrobne opísaný v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
142 675,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 78
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Rozvoj mesta Dolný Kubín v oblasti moderných technológií, ITMS 311971ARQ8
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39, §114 alebo § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v Prílohe č. 8 súťažných podkladov
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v Prílohe č. 8 súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela a v návrhu zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 11:05
Miesto: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude zo strany verejného
obstarávateľa výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
2. Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní , musí byť v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie zaregistrovaný. Podrobné informácie o informačnom systéme EVO sú zverejnené na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
3. Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
4. Verejné obstarávanie sa realizuje postupom podľa § 112 druhá veta ods. 6 ZVO (tzv. superreverzná verejná súťaž).
5. Doplnenie bodu II.2.7): zhotovenie diela do 09/2023, Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému bude uzavretá na 5 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Bližšie unformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku vo výške 4 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.
8. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.11.2021