Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok

  Zadávateľ:
Mesto Kežmarok
  Predpokladaná hodnota:
953.337,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2021 12:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.10.2021
  Dátum zverejnenia:
03.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Kežmarok
IČO: 00326283
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín
Telefón: +421 524522633
Email: hulin@eurotender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.kezmarok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok
Referenčné číslo: 39/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Mesto postupne prechádza k poskytovaniu služieb občanom digitálnou formou v súlade s informatizáciou verejnej správy. Týka sa to najmä prenesených kompetencií zo štátnej správy. Mesto a prislúchajúca samospráva má v kompetencii viacero služieb pre občanov, ktoré pre nich riešia otázku bezpečnosti, dopravy, životného prostredia, kultúry, vzdelávania a iných. Väčšina týchto služieb je zastaralého charakteru a nenesú v sebe žiadne prvky informatizácie, typickej pre 21. storočie. Informovanosť občanov je realizovaná v rámci modernej informatizácie prostredníctvom webovej stránky mesta. Aj preto mesto potrebuje začať v niektorej oblasti pre postupnú kompletnú transformáciu na charakter mesta typu SMART city. Pokým vo svete je premena miest na inteligentné samosprávy už dlhšiu dobu bežnou témou, na Slovensku sa realizuje iba priebežne a pomaly. Mesto Kežmarok sa preto snaží dobehnúť tieto trendy zo zahraničia. Na základe internej analýzy procesov informatizácie, zavádzania inteligentných riešení a budovania SMART city boli identifikované nasledovné riešiteľné oblasti:
- Verejné osvetlenie
- Priechody pre chodcov
- Parkovací systém
- Kamerový systém
- Manažment odpadov
Stavebné práce budú realizované podľa zmluvných podmienok FIDC "Žltá kniha".
Zákazka sa nedelí na časti nakoľko predstavuje jeden ucelený projekt smart technológií spočívajúci z viacerých inteligentných systémov, v ktorom sú na seba navzájom naviazané aktivity prostredníctvom smart technológií pričom hlavnú rolu zohráva jeden riadiaci /ovládací systém nastavených procesov.
Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
953 337,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45230000-8
48000000-8
71000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Kežmarok
II.2.4) Opis obstarávania
Verejné osvetlenie - cieľom je vymeniť a inštalovať nové LED osvetlenie, ktoré nahradí súčasné osvetlenie skladajúce sa zo sodíkových výbojok, čím sa zabezpečílepšia intenzita osvetlenia ale i zníženie nákladov mesta na prevádzku súčasného osvetlenia.Priechody pre chodcov - cieľom je modernizácia a inštalácia IoT prvkov, zabezpečujúcich zvýšenú bezpečnosť chodcov prechádzaním priechodom pre chodcov(zvýšenie intenzity osvetlenia, signalizačné znamenie).Parkovací systém - cieľom je zefektívnenie systému parkovania v meste. Smart technológie v tomto prípade urobia parkovanie v meste transparentnejším prerezidentov, návštevníkov. Transparentnosť bude spočívať najmä v dodržiavaní vyhradených miest pre rezidentov, oprávnenosti parkovania na vyhradenýchmiestach a všeobecné dodržiavanie pravidiel parkovania.Kamerový systém - cieľom je najmä zvýšenie bezpečnosti občanov ale i návštevníkov mesta a takisto sledovanie dopravnej situácie. Uvedené sa dosiahneskvalitnením už existujúceho kamerového systému a jeho doplnenia o nové smart prvky.Manažment odpadov - cieľom je zabezpečenie adresnosti pôvodcov odpadov prostredníctvom moderných technologických prvkov, zbere dát o tvorbe odpadu aich využívaní pri motivácii občanov v oblasti odpadu. Stavebné práce budú realizované podľa zmluvných podmienok FIDC "Žltá kniha".
Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
953 337,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu v ITMS2014+: 311071ATF5
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona
č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon "). Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2 , alebo 4 a 5 ak je uplatniteľné, resp. § 152 zákona. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov podrobne rozpísané podmienky účasti a doklady na ich preukázanie viď v časti B - Podmienky účasti uchádzačov v súťažných podkladoch.
(2) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Bližšie informácie k JED viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
(4) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v Zozname hospodárskych
subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. zákona). Verejný obstarávateľ uzná aj
rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods. 3 zákona.
(5) Verejný obstarávateľ uvádza v súvislosti s § 32 ods.3 zákona, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a), nepožaduje predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e),zákona. Uvedené platí pre uchádzačov, ktorí sú vedení v týchto info. systémoch a dá sa u nich predmetná skutočnosť v rámci Info. systémov overiť. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa §32 odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.47b) Údaje podľa tretej vety verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Uvedené platí pre uchádzačov, ktorí sú vedení v týchto systémoch verejnej správy a dá sa u nich predmetná skutočnosť overiť.
(6) Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Viď prílohu návrh zmluvy o dielo v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2021 14:00
Miesto: Mesto Kežmarok, MÚ Kežmarok -zasadačka, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Neodporúčame sa zúčastniť otvárania z dôvodu z dôvodu pandemických opatrení. Zákazka je nastavená tak že systém EVO automaticky bezodkladne po otvorení ponúk zasiela zápisnicu z otvárania.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1)Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade s § 55 ods. 1 sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
(2) Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
(3) Obhliadka staveniska bude na základe písomnej žiadosti, podrobne o čase, mieste, osobách a
nahlasovaní viď v SP, miesto je verejne prístupné. Za dodržania podmienok uvedených v SP.
(4) Verejný obstarávateľ bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odovlávka50)viď zákon, ak ponuka
skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(5)Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
(6) Dorozumievanie medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronicky prostredníctvom IS EVO.
Záujemca/uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme UVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt(Návod:
odkaz https://www.uvo.gov.sk/registrácia, privátna zóna, vytvorenie účtu, vyplniť povinné kolónky kliknúť na tlačidlo
odoslať pomocou inštrukcií zaslaných do uvedeného mailu získať prístupové údaje na prihlásenie
v ľavom menu kliknúť na Hospodárske subjekty, v prípade že budete reagovať na zákazku v mene hospodárskeho
subjektu, ktorý nie je v zozname musíte ho pridať medzi svoje HS kliknutím na + pridať hospodársky subjekt
všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-
5f7.html . Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844,
vyhľadá danú zákazku a rozklikne a v menu detail zákazky sa mu zobrazí menu Položiť otázku , Predložiť ponuku alebo
Vstúpiť do zákazky alebo priamo na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844. Všetky ďalšie
pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na:
priamo na linku v úvode výzvy https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435124 alebo
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844, čo je odkaz na zoznam zákaziek verejného obstarávateľa,
po kliknutí na konkrétnu zákazku bude
uchádzač prihlásený do informačného systému UVO môcť kliknúť na "predložiť ponuku" alebo kliknúť na "položiť
otázku", čím sa aktivuje jeho prístup k zákazke a aktivujú sa všetky funkcionality IS EVO zo strany uchádzača/záujemcu
k tejto zákazke alebo kliknúť na "vstúpiť do zákazky" bez vytvorenia väzby na zákazku.
(7)Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
(8)Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.
(9)Poznámka vyžadovaná elektronickým systémom pri vypĺňaní tohto tlačiva : Jedná sa o obstarávanie inovácií
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.10.2021